Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k pracovnému úrazu, zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere.
 
Choroby z povolania sú choroby uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených.
 
Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. 
 
Zamestnávateľ sa v určitých prípadoch môže zbaviť svojej zodpovednosti.
 
Oznamovaciu povinnosť a ďalšie povinnosti zamestnávateľa po vzniku pracovného úrazu upravuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Príčiny vzniku pracovného úrazu vyšetruje zamestnávateľ. 
 

V oblasti pracovného práva poskytujeme konzultácie zamestnávateľom, odborovým orgánom aj zamestnancom, poskytujeme právne rady a najmä právne služby k jednotlivým inštitútom pracovného práva, vrátane nasledovného:

  • pracovné úrazy a choroby z povolania
  • zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
  • spory o náhradu škody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
  • pracovnoprávne spory a zastupovanie v nich – spory s ochranou slabšej strany
  • zastúpenie v komunikácii s orgánmi verejnej správy
  • notifikácia a komunikácia s inšpektorátom práce
  • poradenstvo v pracovnom práve
  • online konzultácie v pracovnom práve
  • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta