Advokátka JUDr. Bc. Lenka Kosnáčová, PhD. vedie všeobecnú prax a v advokátskej kancelárii poskytujeme kompletné poradenstvo a zastúpenie klientov v takmer všetkých druhoch súdnych konaní

Poskytujeme poradenstvo, konzultácie a zastúpenie vo všetkých druhoch súdnych konaní a všetkých jeho fázach: v prípravných fázach riešenia sporu (pred začatím súdneho konania), pri mimosúdnom riešení sporu dohodou, ako aj počas už prebiehajúceho konania. Poskytujeme i poradenstvo k procesu, analýzy či nestranné posúdenia k prebiehajúcemu konaniu.

Po skončení súdneho konania sa v prípade potreby postaráme o výkon rozhodnutia – podáme návrh na vykonanie exekúcie. Zaoberáme sa tiež vymáhaním pohľadávok žalobu v súdnom konaní či v upomínacom konaní.

V prípade prevzatia právneho zastúpenia klienta vo veci analyzujeme právnu situáciu klienta a odhadneme možnosti úspechu na súde v spore. Klientovi poskytneme poučenie o procesnoprávnych záležitostiach, o odhadovanom čase a nákladoch riešenia sporu, aby mal všetky potrebné informácie týkajúce sa konania.

Klientov poučíme o priebehu konania a ozrejmíme súvislosti, vyjasníme sporné otázky v ich právnej veci, následne spoločne vyhodnotíme dôkaznú situáciu a pripravíme stratégiu vedenia sporu. Úlohou advokáta v sporoch je svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využiť všetky právne prostriedky a uplatniť v záujme klienta všetko, čo považuje v konkrétnom prípade za prospešné.

V našej advokátskej kancelárii pritom vždy dbáme na účelnosť a hospodárnosťposkytovaných právnych služieb. Podľa potrieb klienta a jeho požiadaviek prispôsobujeme i stratégiu v konaní.

Po celý čas priebehu súdneho konania sme oporou klientovi, pozorne počúvame potreby a vnímame ciele klienta, pričom v súdnom či inom konaní konáme vždy v jeho záujme.

Klientom poskytneme nestranne náš odborný právny názor na vec a posúdenie oprávnenosti uplatňovaného nároku – iba ak je nárok oprávnený, možno očakávať úspech v spore.

Vo všetkých fázach konania kladieme dôraz najmä na presvedčivú právnu argumentáciu. Riadime sa heslom „ľudskou rečou voči klientom, právnou argumentáciou voči orgánom.“

Súčasťou našich podaní na súd je judikatúra / súdne rozhodnutia v podobných veciach ako je prípad klienta. Robíme pravidelne prieskum najnovšej judikatúry v sledovaných oblastiach a v prípadoch našich klientov.

Ako malá advokátska kancelária rodinného typu prinášame klientom nespočetné výhody flexibilnosti, operatívnosti, individuálneho prístupu, osobnej komunikácie, osobného zastúpenia a poradenstva, priamej komunikácie, pri súčasnom dosahovaní tých najvyšších profesionálnych štandardov, ktoré neustále udržiavame a ďalej rozvíjame.

Snažíme sa minimalizovať výdavky klienta na právne služby, komunikovať efektívne a šetriť náklady na cesty na stretnutie. Na druhej strane, v prípade potreby sme plne k dispozícii, klienti oceňujú osobný a ľudský prístup k poskytovanému poradenstvu a službám.

Právny zástupca advokát v súdnom konaní