V oblasti rodinného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo, konzultácie, vypracovanie návrhov na začatie konania, vyjadrení, sťažností, odvolaní či iných podaní na súd. Poskytujeme usmernenie v najrôznejších životných situáciách a prehľad možností riešenia rodinnej veci. Klientovi odporučíme najvhodnejší postup.

Obráťte sa na nás keď hľadáte právnu radu, právnu pomoc, či usmernenie právnika vo Vašej rodinnej veci a nie ste si istí, ako postupovať vo Vašej záležitosti. Poradíme Vám, aké máte právne možnosti riešenia Vášho rodinného prípadu. Nižšie na tejto stránke si vyberiete, ako nás chcete kontaktovať. 

Radíme klientom a zastupujeme klientov vo všetkých veciach rodinného práva a starostlivosti súdu o maloletých súd, vrátane nasledovnej problematiky:

 • rozvod, podanie návrhu na rozvod
 • konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností,
 • konanie o určenie výživného na dieťa – výživa maloletého,
 • konanie o styku s maloletým,
 • konanie o mene a priezvisku maloletého,
 • poručníctvo,
 • odovzdanie maloletého,
 • konanie vo veciach maloletého, o ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť,
 • konanie o schválení právneho úkonu maloletého,
 • správa majetku maloletého,
 • pestúnska starostlivosti,
 • zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti,
 • konanie o osvojenie – adopcia
 • vypracujeme návrh na začatie konania, vyjadrenie, odvolanie, rodičovskú dohodu a akékoľvek ďalšie úkony
 • zastupovanie v súdnom konaní vo všetkých rodinných veciach

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Typickým konaním v oblasti rodinného práva je rozvod, v ktorom sa bežne celá rodina nachádza v zložitej a často psychicky náročnej situácii. V našej advokátskej kancelárii sa preto vždy snažíme pomôcť a uľahčiť klientom toto ťažké obdobie. Ak majú manželia maloleté deti, v rozsudku o rozvode súd upraví aj výkon rodičovských práva a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, určenie styku s maloletými deťmi, zastupovanie dieťaťa a správa majetku maloletého dieťaťa.

Rozvodom úloha advokáta pri hájení záujmov klienta a pri chránení záujmov maloletého dieťaťa klienta nekončí. V prípade zmeny okolností je možné podať nový návrh na súd, objektívne je potrebné odzrkadliť zmenený skutkový stav v novom rozhodnutí súdu najmä v prípadoch maloletého dieťaťa, ak si teda rodičia sami nedohodnú nové podmienky spoločne mimosúdnou cestou.

Právna pomoc rodičom s maloletými deťmi, ktorí spolu nežijú alebo sa rozvádzajú, resp. už sú rozvedení rodičia spočíva najmä v úprave rodičovských práv a povinností k ich maloletým deťom. V našej advokátskej kancelárii sa snažíme prioritne o mimosúdnu rodičovskú dohodu, podľa okolností však vždy klientom odporučíme konkrétny postup potrebný pre to, aby boli ich záujmy zabezpečené v maximálnej možnej miere.

V rodinnoprávnych veciach je možné v odôvodnených prípadoch podať i návrh na vydanie neodkladného opatrenia. Neodkladným opatrením je možné zveriť maloleté dieťa dočasne do osobnej starostlivosti a tiež je možné určiť výživné pre maloleté dieťa.

Samostatné konania o zvýšenie výživného alebo zníženie výživného sú ďalšie z mimosporových konaní vo veciach maloletých. V nich je potrebné riadne preukázať zmenený skutkový stav v okolnostiach rodičov a dieťaťa a pre úspech v spore je tiež potrebné ovládať aktuálnu judikatúru a poznať rozhodovaciu prax súdov.

Výnimkou nie sú ani konania o určenie príspevku na rozvedeného manžela či vyživovacej povinnosti ostatných príbuzných, konania o určenie výživného pre plnoleté dieťa, ktoré ešte študuje a je nezaopatreným dieťaťom, resp. inak nie je samo schopné sa živiť. Rodičia majú povinnosť vyživovať dieťa dokiaľ samo nie je schopné sa o seba postarať aj po hmotnej stránke. Neplnenie si vyživovacej povinnosti, ktorú určil súd je trestným činom.

V našej advokátskej kancelárii akceptujeme osobitosti každého jednotlivého rodinného prípadu. Dobre vieme, že každý vzťah a každá rodina má svoje špecifiká a iné potreby a preto si klientov vždy pozorne vypočujeme, aby sme pri riešení ich životnej rodinnej situácie zohľadnili všetky dôležité okolnosti, ktoré budú mať vplyv na rozhodovanie súdu.

Na prípravu návrhu na začatie konania u nás postačí často iba JEDNA KONZULTÁCIA (táto môže byť na osobnom stretnutí alebo online konzultácia cez Skype, Viber alebo WhatsApp).

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej situácie.

Po zadaní Vašej požiadavky Vám zašleme CENOVÚ PONUKU a sami sa rozhodnete.

Súvisiace články / služby:

Rodinné právo na Slovensku je upravené najmä v nasledovných právnych predpisoch:

 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. – Ústava SR
 • Zákon č. 36/2005 Z. z. – Zákon o rodine
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
 • Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník
 • Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách
 • Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku
 • Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom
 • Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku
 • Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
 • Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
 • Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
 • Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
 • a ďalšie.

Rodinnoprávne veci na európskej alebo medzinárodnej úrovni sa spravujú najmä nasledovnými prameňmi európskeho rodinného práva a medzinárodného rodinného práva:

 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Nariadenie Brusel I.)
 • Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (Nariadenie Brusel II.)
 • Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009/ES o právomoci, rozhodujúcom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti
 • Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989
 • Dohovor o občiansko-právnych aspektoch medzinárodných únosov detí (dohovor prijatý v roku 1980 Haagskou konferenciou medzinárodného práva súkromného)
 • Charta základných práv Európskej únie
 • a ďalšie.