Ako si vybaviť náhradné výživné

Plnenie vyživovacej povinnosti je základnou povinnosťou rodiča. Ak existuje vykonateľné súdne rozhodnutie, podľa ktorého povinný rodič musí platiť výživné v konkrétnej výške, potom možno platenie výživného vymáhať a tiež podať žiadosť o náhradné výživné pokiaľ povinný rodič toto neplatí. Domáhať sa tzv. náhradného výživného – pomoci od štátu, môže druhý rodič – väčšinou ten, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Právnu úpravu náhradného výživného obsahuje zákon  č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o náhradnom výživnom“). Na náhradné výživné majú nárok aj siroty – podľa zákonných podmienok a v zákonnej výške.

Vykonateľné súdne rozhodnutie

Ak rodič alebo iná osoba, ktorá má podľa súdneho rozhodnutia vyživovaciu povinnosť neplatí výživné, potom druhá strana – oprávnená osoba (dieťa), alebo druhý rodič dieťaťa (ten, ktorý ho má zverené do starostlivosti), sa môže domáhať náhradného výživného – toto bude platiť štát, a to v takej výške, ktorá vyplýva z vykonateľného súdneho rozhodnutia. Je potrebné dodržať zákonný formálny postup ako požiadať o náhradné výživné, resp. je možné tiež dať sa zastúpiť v tomto procese napr. našou kanceláriou.

Aj keď povinná osoba neplatí výživné v plnej výške, aj vtedy má oprávnená osoba nárok na výživné, a to vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného rozhodnutím súdu a výškou čiastočne zaplateného výživného.

Podanie návrhu na exekúciu

Pred podaním samotnej žiadosti o náhradné výživné je potrebné nároky na výživné vymáhať v exekučnom konaní – podať návrh na vykonanie exekúcie. Oprávnená osoba má totiž podľa zákona nárok na náhradné výživné iba vtedy, ak už bol súdu podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom z dôvodu, že povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným rozhodnutím súdu.

Pre doplnenie uvádzame, že lehota na plnenie vyživovacej povinnosti sa na účely tohto zákona považuje za zachovanú, ak povinná osoba doplatí – splní vyživovaciu povinnosť v plnej výške po lehote určenej rozhodnutím súdu najneskôr do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

Pozor na legislatívnu zmenu: ešte v roku 2021 platila dvojmesačná lehota neplatenia výživného. Od 1.1.2022 došlo k zmene, ktorá zjednodušila proces žiadania o náhradné výživné v tom, že nie je potrebné, aby povinný rodič 2 mesiace neplatil výživné. Akonáhle nebude hoci len v jednom mesiaci, hoci len časť výživného uhradená, možno započať proces žiadosti o náhradné výživné.

Pozor na ďalšiu legislatívnu zmenu: ešte v roku 2021 bolo potrebné splniť aj ďalšiu podmienku, a to počkať dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie, či náhodou povinný rodič výživné nedoplatí a až následne požiadať o náhradné výživné. Dnes je situácia jednoduchšia a oprávnená osoba už nemusí čakať dva mesiace aby mohla úspešne požiadať o náhradné výživné.

Žiadosť o náhradné výživné

Žiadosť o náhradné výživné možno podať hneď ako bude mať oprávnená osoba vykonateľné súdne rozhodnutie (nie je potrebné čakať kým bude právoplatné), ak nebude hoci len v jednom mesiaci, hoci len časť výživného uhradená, a zároveň bol už podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie výživného. Exekútor na požiadanie vydá písomné potvrdenie o tom, že bol podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie výživného pre oprávnené dieťa a toto potvrdenie sa prikladá k žiadosti o náhradné výživné.

Nárok na náhradné výživné vzniká odo dňa podania žiadosti o náhradné výživné, ak sú splnené podmienky nároku na náhradné výživné, resp. dňom úmrtia rodiča dieťaťa – ak ide o sirotu.

O náhradné výživné možno požiadať osobne alebo v zastúpení právnikom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na tento účel sa využíva žiadosť o náhradné výživné, ktorá sa podáva na pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (nezaopatreného dieťaťa). Žiadosť je možné podať aj elektronicky.

Žiadateľom o náhradné výživné môže byť: 

  • nezaopatrené dieťa, ak je plnoleté,
  • rodič dieťaťa, alebo
  • iná fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa právoplatného rozhodnutia súdu platiť výživné pre oprávnenú osobu (okrem žiadosti o náhradné výživné za sirotský dôchodok).

Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt oprávnenej osoby, a ak žiadateľ o náhradné výživné nie je oprávnená osoba, žiadosť obsahuje aj meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt žiadateľa o náhradné výživné. Na výzvu úradu žiadateľ o náhradné výživné doplní ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na konanie o náhradnom výživnom.

K žiadosti sa prikladá

– rozhodnutie súdu, na základe ktorého povinná osoba je povinná platiť výživné oprávnenej osobe (je postačujúce, aby rozhodnutie súdu bolo vykonateľné, žiadateľ nemusí čakať na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia),

– potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom súdu,

– potvrdenie centra o postúpení návrhu na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné,

–  potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku,

– potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,

– v prípade, ak si povinná osoba čiastočne plní vyživovaciu povinnosť – doklad o úhrade výživného v mesiaci podania žiadosti.

Naša advokátska kancelária poskytuje poradenstvo v oblasti náhradného výživného a kompletne zastreší celý proces žiadania náhradného výživného od štátu, vrátane súdneho konania o určenie výživného, vymáhania od druhého rodiča, podania návrhu na vykonanie exekúcie, vymáhania výživného v cudzine – kontaktovania Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, podania žiadosti o náhradné výživné a vybavenie potrebných dokumentov k náhradnému výživnému a osobné zastúpene v konaní a komunikácii s ÚPSVaR.

vyzivne rodicovske povinnosti rozvodovy pravnik bratislava