Vymáhanie pohľadávky advokátom

V osobných i podnikateľských vzťahoch často dochádza k prípadom, kedy dlžník neplní svoj dlh, mešká so zaplatením ceny, vrátením pôžičky či odmieta uhradiť faktúru alebo uhradiť iné peňažné nároky obchodného partnera – druhej zmluvnej strany. Vymáhanie pohľadávok je najvhodnejšie zveriť do rúk skúseného odborníka, advokáta, čo v konečnom dôsledku povedie k šetreniu nákladov a je pravdaže pohodlnejšie ako sa donekonečna dohadovať s druhou stranou, ktorá iba „sľubuje“ a v konečnom dôsledku by to mohlo viesť až k strate nároku.

Rozlišujeme dve hlavné štádiá vymáhania pohľadávok. V prvom rade podľa osobitostí prípadu uprednostňujeme pokus o mimosúdne vyrovnanie, komunikáciu s dlžníkom v predsúdnom konaní. Bežnou súčasťou práce advokáta je zasielanie výziev a upomienok dlžníkom. Podľa skúseností isté percento dlžníkov dobrovoľne uhradí svoj dlh na základe výzvy zaslanej advokátom. Podstatný je práve ten fakt, že výzvu zasiela advokátska kancelária, ktorá je následne i oprávnená použiť všetky právne prostriedky na vymoženie dlhu. Klient týmto spôsobom preukáže svojmu dlžníkovi, že to myslí vážne, jeho rozhodnutie vymôcť svoj dlh je konečné a preto splnomocnil priamo advokátsku kanceláriu.

Ak dlžník nebude ochotný uhradiť dlh, či už jednorazovou úhradou dlhu alebo splátkovým kalendárom po dohode s klientom, potom budeme pohľadávku vymáhať súdnou cestou – budeme žiadať vydanie platobného rozkazu.

Existujú dve základné možnosti, ako získať platobný rozkaz – buď klasickým konaním na príslušnom súde – konaním podľa Civilného sporového poriadku, alebo v zjednodušenom konaní podľa Zákona č. 307/2016 Z. z. – Zákona o upomínacom konaní.

Po súdnom vymáhaní pokračujeme v exekučnom vymáhaní pohľadávok. Naša advokátska kancelária podá návrh na vykonanie exekúcie. Platobný rozkaz je jedným z exekučných titulov, na základe ktorého možno priamo podať návrh na vykonanie exekúcie, a teda ak dlžník dobrovoľne nesplatí svoj dlh, bude voči nemu vedené exekučné konanie, v ktorom klienta zastúpime.

V záujme zabezpečenia istoty vymoženia dlhu súdnou cestou odporúčame využiť služby našej advokátskej kancelárie. Odmena advokáta pri vymáhaní pohľadávky môže byť dohodnutá rovnako alebo aj výhodnejšie ako s rôznymi vymáhačmi dlhov, s ktorých prácou môžu byť spojené isté riziká. Žalobu spracujeme odborne tak, aby bolo možné vymôcť dlh čo najrýchlejšie a zastrešíme i zastúpenie na súde, ak to bude potrebné. Pred podaním žaloby však vždy zhodnotíme vymožiteľnosť pohľadávky.

Pri súdnom vymáhaní sa platí súdny poplatok vo výške 6 % z vymáhanej sumy, v upomínacom konaní je jeho výška 3 % z vymáhanej pohľadávky. Pre účely výpočtu súdneho poplatku sa do celkovej výšky dlhu nezapočítava príslušenstvo (napr. úroky z omeškania). Po úspešnom vymožení dlhu sa klientovi vráti zaplatený súdny poplatok a rovnako mu súd prizná náhradu trov právneho zastupovania.

V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame s cezhraničným vymáhaním pohľadávok, najmä prostredníctvom konania o európskym platobnom rozkaze.

V rámci práva Európskej únie boli prijaté predpisy, podľa ktorých sa možno prostredníctvom našej advokátskej kancelárie efektívnejšie domôcť svojej pohľadávky:

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, ktoré umožňuje podnikateľom aj bežným jednotlivcom, vrátane spotrebiteľov využiť tzv. Európsky platobný rozkaz

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z  11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré využívajú podnikatelia na uplatnenie nárokov do výšky 5000 Eur. 

Kým procesnú možnosť podľa druhého spomenutého nariadenia využívajú iba podnikatelia pri cezhraničnom vymáhaní pohľadávok voči obchodným partnerom, tzv. európskym platobným rozkazom môžu uplatňovať svoje pohľadávky voči dlžníkom bežní ľudia, teda i spotrebitelia.

Viac o európskom platobnom rozkaze v článku.

Zastupovanie klienta pri vymáhaní pohľadávok môže prebehnúť rýchlo a jednoducho, postačí jedna osobná návšteva, alebo niekedy aj bez potreby osobnej prítomnosti klienta u nás v advokátskej kancelárii, pretože komunikujeme plne aj „na diaľku“ a poskytujeme právne služby on-line (Skype, WhatsUp) a tiež telefonicky.

V oblasti vymáhania pohľadávok poskytujeme konzultácie, právne rady a najmä nasledovné právne služby:

 • komplexné zastúpenie klienta v procese vymáhania pohľadávok
 • služba overenie dlžníka
 • sprostredkovane komunikácia s dlžníkom
 • predžalobná výzva a komunikácia s protistranou
 • právne analýzy
 • vypracovanie žaloby o zaplatenie, návrhu na vydanie platobného rozkazu
 • vypracovanie vyjadrení a iných podaní na súd
 • zastupovanie v konaní pred súdom
 • dohoda o urovnaní s dlžníkom
 • príprava splátkového kalendára
 • transakcie s pohľadávkami – započítanie, postúpenie, zabezpečenie
 • spolupráca s exekútormi alebo správcami v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní 
 • európsky platobný rozkaz
 • vymáhanie pohľadávok v Európe podľa práva EÚ