Rodičovská dohoda o starostlivosti o dieťa a návrh na súd

Rodičovská dohoda sa uzatvára medzi rodičmi maloletého dieťaťa v prípade, že jeho rodičia spolu nežijú. V záujme starostlivosti o dieťa si takto rodičia dohodou upravia výkon svojich rodičovských práv a povinností k spoločnému dieťaťu. Nezáleží na tom, či sú rodičia dieťaťa manželmi alebo nie. Dôležité je to, že spolu nežijú (buď nikdy ani nezačali žiť spolu alebo prestali spolu žiť), pričom v ojedinelých prípadoch aj rodičia dieťaťa, ktorí sú manželmi žijú oddelene. Keďže v tých prípadoch dieťaťa nemôže byť s oboma rodičmi súčasne, je potrebné dohodnúť sa na starostlivosti o dieťa.

V prípade, že rodičia sa rozvádzajú, rodičovskú dohodu je možné uzavrieť aj na čas do rozvodu, najmä ak je predpoklad, že rozvodové konanie bude dlho trvať – napríklad keď jeden z manželov bráni rozvodu, alebo sú skutkové okolnosti komplikované. Zároveň môžu uzavrieť dohodu už v takom znení, aby podľa vôle manželov platila aj po rozvode, túto potom priamo v rozsudku o rozvode schváli rozvodový súd.

Tak či onak, v prípade že sa rodičia rozvádzajú, povinnosťou súdu je zároveň s rozvodom manželstva upraviť aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. V prípade, že rodičia uzavreli rodičovskú dohodu, súdne konanie sa môže urýchliť, pretože súd nemusí bližšie skúmať pomery a rozhodovať, ale iba schváli dohodu. Rodičovskú dohodu zákon vždy uprednostňuje, i keď na druhej strane je pravda, že ak má byť vykonateľná a vymáhateľná, musí byť schválená súdom. Zákon vyslovene uvádza, na aké aspekty bude súd prihliadať či už pri schvaľovaní rodičovskej dohody alebo pri rozhodovaní súdu v konaní keď rodičia k dohode sami nedospeli.

Na druhej strane, ak aj nie je rodičovská dohoda schválená, rodičia sú viazaní sa ňou riadiť, a v prípade, ak by v budúcnosti dohoda nebola plnená, jeden z rodičov môže požiadať súd o posúdenie a schválenie rodičovskej dohody. Ak súd aj dodatočne zistí, že dohoda rodičov bola platne uzavretá a že je v záujme detí, dohodu schváli.

V rodičovskej dohode musí byť určené najmä to, kto bude mať maloleté dieťa v osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok, zároveň súd upraví výživné (ktoré bude uhrádzať rodič, ktorému dieťa zverené nebolo). V dohode je možné upraviť aj stretávanie s dieťaťom – stretávanie toho rodiča, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti.

Súdom schválenú rodičovskú dohodu možno neskôr zmeniť, ak sa podstatne zmenia okolnosti. Rovnako tak možno podľa návrh o zvýšenie či zníženie výživného na dieťa, ak to odôvodňujú zmenené okolnosti – rodičovi pribudla ďalšia vyživovacia povinnosť, dieťaťu sa podstatne zvýšili náklady na život, napríklad nastúpilo na základnú školu a uplynul značný čas od posledného určenia výšky výživného, dieťaťu sa vyskytli zdravotné komplikácie, rodič stratil prácu alebo naopak, získal výhodnejšiu pracovnú pozíciu, zdedil majetok a podobne. Každá rodina je špecifická a berú sa do úvahy vždy konkrétne okolnosti prípadu, preto v prípade ďalších otázok či potreby informácií odporúčame kontaktovať právnika napríklad aj elektronicky – využiť naše online poradenstvo.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. Rodinné právo je jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie.

Poskytujeme konzultácie, komplexné právne poradenstvo a právne služby v oblastiach rodinného práva, najmä:

 • vypracovanie návrhu na začatie konania
 • zastupovanie v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, o určenie výživného, konanie o určenie otcovstva, zapretie otcovstva
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa zákona o rodine, návrh na začatie konania, vyjadrenie, odvolanie, a iné podania
 • vypracovanie dohôd rodičov podľa zákona o rodine, najmä rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom, rodičovskej dohody o úprave výživného
 • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • neodkladné opatrenia – maloleté deti
 • rozchod rodičov a úprava zverenia detí do osobnej starostlivosti, výživné a úprava styku
 • zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, zastupovanie v konaní)
 • zmena súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
 • zmena priezviska maloletého dieťaťa
 • nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach maloletého dieťaťa
 • vymáhanie dlžného výživného na deti
 • právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného
rodicovska-dohoda-pomoc-advokata