Rodičovská dohoda o starostlivosti o dieťa a návrh na súd

Rodičovská dohoda sa uzatvára medzi rodičmi maloletého dieťaťa v prípade, že jeho rodičia spolu nežijú a/alebo sa rozvádzajú a je potrebné upraviť pomery maloletého dieťaťa. V záujme starostlivosti o dieťa si takto rodičia dohodou upravia výkon svojich rodičovských práv a povinností k spoločnému dieťaťu. Dohodu môžu nechať schváliť súdom, vtedy bude i vynútiteľná súdnou cestou (napr. ak povinný rodič nebude hradiť výživné alebo odovzdávať dieťa na styk).

Nezáleží na tom, či sú rodičia dieťaťa manželmi alebo nie. Dôležité je to, že spolu nežijú (buď nikdy ani nezačali žiť spolu alebo prestali spolu žiť), pretože aj to sa stáva, že manželia si dajú pauzu a začnú žiť oddelene. Keďže v týchto prípadoch dieťa nemôže byť s oboma rodičmi súčasne, je potrebné dohodnúť sa na starostlivosti o dieťa.

Dohoda a rozvodové konanie

V prípade, že rodičia sa rozvádzajú, rodičovskú dohodu je možné uzavrieť aj na čas do rozvodu, najmä ak je predpoklad, že rozvodové konanie bude dlho trvať – napríklad keď jeden z manželov bráni rozvodu, alebo sú skutkové okolnosti komplikované. Zároveň môžu rodičia uzavrieť dohodu už rovno v takom znení, aby podľa vôle manželov platila aj po rozvode, túto potom priamo v rozsudku o rozvode súd schváli. V rozvodovom konaní totiž súd obligatórne musí upraviť i pomery spoločných maloletých detí rozvádzaných manželov, teda rodičia sa úprave podmienok starostlivosti o deti aj tak nevyhnú.

Čo má byť upravené v dohode

V rodičovskej dohode musí byť určené najmä to, kto bude mať maloleté dieťa v osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok, zároveň súd upraví výživné (ktoré bude uhrádzať rodič, ktorému dieťa zverené nebolo). V dohode je možné upraviť aj stretávanie s dieťaťom – styk toho rodiča s dieťaťom, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti. Styk možno upraviť pre priebeh roka (bežný styk) ako aj tzv. prázdninový styk, resp. styk počas sviatkov. Styk rodiča maličkých detí možno dohodnúť aj ako tzv. postupný styk, ktorý sa pribúdajúcim vekom dieťaťa rozširuje. V dohode možno upraviť tiež ďalšie plnenie povinnosti rodičov – napr. informačnú povinnosť rodiča, ktorý má zverené dieťa v starostlivosti, povinnosť umožniť komunikáciu druhého rodiča s dieťaťom pomocou diaľkovej komunikácie. 

Dohoda urýchli konanie

Rodičovská dohoda rozvodové konanie urýchli. V praxi sú totiž časté prípady, že sú dané okolnosti, pre ktoré by súd manželstvo už dávno rozviedlo, nemôže však vydať rozsudok, kým nebude možné zároveň upraviť pomery maloletého – komu dieťa zverí do starostlivosti, kto bude dieťa zatupovať a spravovať jeho majetok, ako sa bude hradiť výživné a prípadne i styk s druhým rodičom. V prípade, že rodičia uzavreli rodičovskú dohodu, súdne konanie (o pomeroch maloletého, ako aj súdne konanie o rozvode) sa môže urýchliť, pretože súd nemusí bližšie skúmať pomery a rozhodovať, ale iba schváli dohodu. 

Dohoda má psychologický efekt

Často sa rodičia v rozvodovom konaní hádajú ohľadom starostlivosti o deti a aj po rozhodnutí súdu nedodržujú rozsudok, keďže s ním nesúhlasili a bolo rozhodnuté autoritatívne súdom. Rodičovská dohoda má teda i psychologický efekt. Ak rodičia dospejú k dohode, s ktorou obaja súhlasia a vyhovuje im obom (v rámci kompromisu), potom aj štatisticky títo rodičia dohodu aj lepšie dodržujú.  

Rodičovská dohoda zároveň nie je nejaké väzenie, že iba v danom čas má byť daný rodič s dieťaťom. V reálnom živote sa to môže meniť, rodičia si môžu podľa okolností dohodnúť v danom čase  striedanie detí či prázdninový styk aj inak, odkomunikujú si dočasné zmeny, navzájom si môžu nahradiť časy starostlivosti o dieťa. Skutočnosť, že rodičia vedia spolu rozumne komunikovať a dodržujú vzájomné dohody a ich drobné ad hoc zmeny, je predpokladom aj toho, aby vôbec mohla byť súdom schválená striedavá starostlivosť o deti. 

Zákon uprednostňuje dohodu pred súdnym rozhodnutím

Rodičovskú dohodu zákon vždy uprednostňuje. Iba ak sa rodičia nevedia dohodnúť, potom rozhodne súd autoritatívne. Zákon vyslovene uvádza, na aké aspekty bude súd prihliadať či už pri schvaľovaní rodičovskej dohody alebo pri rozhodovaní súdu v konaní keď rodičia k dohode sami nedospeli.

Dohoda je vymáhateľná, ak je schválená súdom

Ak má byť vykonateľná a vymáhateľná, musí byť schválená súdom. Aj keď nie je rodičovská dohoda schválená, rodičia sú viazaní sa ňou riadiť, a v prípade, ak by v budúcnosti dohoda nebola plnená, jeden z rodičov môže požiadať súd o posúdenie a schválenie rodičovskej dohody. Ak súd aj dodatočne zistí, že dohoda rodičov bola platne uzavretá a že je v záujme detí, dohodu schváli. Ak je už dohoda schválená súdom a rodič ju nedodržiava (napr. neumožňuje styk, nehradí výživné), možno jej plnenie vymáhať súdom – v konaní o výkone rozhodnutia, v exekučnom konaní.

Návrh na súd 

Ak sa rodičia nedohodnú, rozhodne autoritatívne súd. V rozvodovom konaní musí súd upraviť pomery maloletých detí. V konaní o úprave rodičovských práv a povinností tiež ak zlyhá dohoda, musí rozhodnúť súd. 

Ak rodičia dohodu uzavrú, potom môžu / nemusia podať návrh na súd na schválenie rodičovskej dohody (je dobré mať schválenú dohodu, lebo len takáto je súdom vymáhateľná – je to exekučný titul). Ak súd bude mať za to, že dohoda je v najlepšom záujme maloletého dieťaťa, dohodu schváli na jedinom pojednávaní, takto je to vo väčšine prípadov. Súd potrebuje aspoň raz vypočuť rodičov.

Dohodu možno neskôr zmeniť

Súdom schválenú rodičovskú dohodu možno neskôr zmeniť, ak sa podstatne zmenia okolnosti. Rovnako tak možno podľa návrh o zvýšenie či zníženie výživného na dieťa, ak to odôvodňujú zmenené okolnosti – rodičovi pribudla ďalšia vyživovacia povinnosť, dieťaťu sa podstatne zvýšili náklady na život, napríklad nastúpilo na základnú školu a uplynul značný čas od posledného určenia výšky výživného, dieťaťu sa vyskytli zdravotné komplikácie, rodič stratil prácu alebo naopak, získal výhodnejšiu pracovnú pozíciu, zdedil majetok a podobne.

Advokát pomôže dospieť rodičom k dohode

Každá rodina je špecifická a berú sa do úvahy vždy konkrétne okolnosti prípadu, preto v prípade ďalších otázok či potreby informácií odporúčame kontaktovať právnika napríklad aj elektronicky – využiť naše online poradenstvo. Ako advokátska kancelária zastrešíme i komunikáciu s druhým rodičom a pripravíme rodičovskú dohodu, ktorá bude vyhovovať obom stranám. Je možné využiť tiež služby mediátora. 

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. Často postačí jedna konzultácia a nájdeme možné riešenia práve Vášho prípadu. Konzultáciu možno objednať aj na tomto linku: Objednať konzultáciu.

rodicovska-dohoda-pomoc-advokata