Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce neustanovuje inak.

Zákonník práce chráni najmä zamestnancov, ktorí sú tzv. slabšou stranou pracovnoprávneho pomeru a často ani presne nevedia, aké sú ich práva.

Naopak, zamestnávatelia majú mnohé povinnosti, ktoré je potrebné dodržiavať, pretože následky ich nedodržania ako najrôznejšie pokuty či iné verejnoprávne sankcie, neplatnosť úkonov, sprísnená zodpovednosť za škodu a pod. by mohli mať nielen právnu ale tiež ekonomicky citeľnú dohru.  

V oblasti pracovného práva poskytujeme konzultácie všetkým účastníkom – zamestnávateľom, odborovým orgánom aj zamestnancom, poskytujeme právne rady a najmä právne služby k jednotlivým inštitútom pracovného práva, vrátane poradenstva hneď pri začiatku pracovného pomeru:

 • vypracovanie pracovnej zmluvy
 • posúdenie návrhu pracovnej zmluvy 
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti
 • vypracovanie všetkých typov pracovnoprávnych dokumentov
 • interné predpisy zamestnávateľa
 • pracovnoprávne spory
 • rodičia s maloletými deťmi
 • maloletí zamestnanci
 • pracovné povolenie
 • zamestnávanie cudzincov
 • kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • poradenstvo v pracovnom práve
 • online konzultácie v pracovnom práve
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta

Poskytujeme právne poradenstvo a kompletný servis pri všetkých typoch pracovných pomerov a iných pracovnoprávnych vzťahoch.

Poradíme v rôznych situáciách pracovného práva a poučíme klientov o ich právach a povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca. 

Vypracujeme kompletnú pracovnoprávnu dokumentáciu od dokumentov pre založenie pracovného pomeru (pracovná zmluva, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti), dohôd, cez rôzne potvrdenia a vyhlásenia až po dokumenty potrebné pre skončenie pracovného pomeru.