Okamžité skončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer možno skončiť dohodou, výpoveďou alebo aj tzv. okamžitým skončením – bez výpovednej doby. Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné iba zo zákonom stanovených dôvodov. Zákonník práce umožňuje okamžite ukončiť pracovný pomer obom stranám – zamestnancom aj zamestnávateľom, každej strane z určitých konkrétnych dôvodov.

Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť iba z konkrétneho zákonného dôvodu, musí byť písomné, je potrebné skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a dokument musia v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je skončenie pomeru neplatné. Dôvod skončenia pomeru sa nesmie dodatočne meniť.

Platí, že akékoľvek skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je v zmysle Zákonníka práce prísnejšie ako skončenie zo strany zamestnanca a vyžaduje splnenie podmienok vo väčšej miere ako keby chcel pracovný pomer ukončiť zamestnanec. Právna úprava je v prípade zamestnancov voľnejšia, zamestnanec nemusí napríklad ani len odôvodniť svoju výpoveď. Zamestnávateľ musí v prvom rade riadne odôvodniť skončenie pracovného pomeru, poskytnúť väčšinou výpovednú dobu, niekedy i odchodné a/alebo odstupné, v jednotlivých prípadoch má tzv. ponukovú povinnosť, oboznamovaciu povinnosť a mnohé ďalšie.

Aj v prípade jedného z krajných riešení, akým je okamžité skončenie pracovného pomeru, ak napr. zamestnanec závažne poruší pracovnú disciplínu, zamestnávateľ si musí s chladnou hlavou ustrážiť splnenie podmienok pre okamžité skočenie pracovného pomeru so zamestnancom a riadne (za dodržania všetkých zákonných náležitostí) skončiť pracovný pomer so zamestnancom. Predíde tým prípadným sporom o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Okamžité skončenie zo strany zamestnávateľa

Platí, že zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba výnimočne, a to iba v dvoch prípadoch: ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo porušil závažne pracovnú disciplínu.“

Zamestnávateľ musí navyše v procese okamžitého skončenia pomeru splniť mnohé dielčie náležitosti vyžadované zákonom, ktoré sa môžu líšiť podľa okolností prípadu. Vo všeobecnosti je potrebné dať si pozor na niektoré náležitosti, ktoré tu uvádzame.

V prvom rade pozor na lehotu, pretože okamžite skončiť pracovný pomer možno iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie zamestnávateľ dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Kým odsúdenie zamestnanca je pomerne jednoducho identifikovateľné, čo sa týka závažného porušenia pracovnej disciplíny, zákonník práce nevymedzuje skutkové podstaty závažného a menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, kvalifikáciu konania zamestnanca robí zamestnávateľ. Súd ňou však nie je viazaný. Zamestnávateľ si v tomto zmysle musí upraviť vnútornými predpismi, resp. inak odôvodniť závažnosť porušenia pracovnej disciplíny.

V niektorých prípadoch nemôže zamestnávateľ skončiť okamžite pracovný pomer, pretože to vylučuje samotný zákonník práce (§ 68 ods. 3 zákonníka práce).

Špecifická podmienka k platnému skončeniu pracovného pomeru je v prípade zamestnanca, ktorý je súčasne aj zástupcom zamestnancov – tu musí byť okamžité skončenie pracovného pomeru odsúhlasené zástupcami zamestnancov (§ 240 ods. 8 zákonníka práce).

Zamestnávateľ musí dodržať nasledovné náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru: existenciu dôvodu, či nie je zákonný zákaz, prípadné prerokovanie so zástupcami zamestnancov, dodržanie lehoty, písomnú formu oznámenia a doručenie, skutkové vymedzenie dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru. V konkrétnych prípadoch môžu vyplynúť i ďalšie náležitosti, a to napr. z pracovného poriadku a pod.

Okamžité skončenie zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Naša advokátska kancelária poskytuje v oblasti pracovného práva konzultácie zamestnávateľom, odborovým orgánom aj zamestnancom, poskytujeme právne rady a právne služby k jednotlivým inštitútom pracovného práva:

  • vypracovanie a posúdenie pracovnej zmluvy
  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • výpoveď z pracovného pomeru
  • okamžité skončenie pracovného pomeru
  • pracovnoprávne spory
  • odstupné a odchodné
  • právne poradenstvo v pracovnom práve
okamžité skončenie pracovného pomeru logo advokát

Pridaj komentár