Možnosti obrany pred diskrimináciou – poradenstvo

Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov, t.j. na Slovensku platí rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie.

Diskrimináciu zakazuje slovenský právny poriadok vo viacerých právnych predpisoch, vrátane Ústavy.  

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou – Antidiskriminačný zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, vo výkone práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou, ak je možné prijatie takýchto opatrení požadovať vzhľadom na konkrétne okolnosti a na možnosti osoby, ktorá má povinnosť túto zásadu dodržiavať.

Diskrimináciu rozoznávame vo viacerých formách: priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.

Antidiskriminačný zákon konkrétne upravuje zásadu rovnakého zaobchádzania v dvoch oblastiach:

1, v sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti, poskytovaní tovarov a služieb a vo vzdelávaní a 

2, v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch.

Diskriminácia v pracovných vzťahoch

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka práce zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov diskriminačným zákonom.

Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení s právami fyzických osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblastiach

a) prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej činnosti alebo funkcii  vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania,

b) výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania,

c) prístupu k odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce vrátane prístupu k poradenstvu pre výber zamestnania a zmenu zamestnania,

d) členstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov, organizácii zamestnávateľov a v organizáciách združujúcich osoby určitých profesií vrátane poskytovania výhod, ktoré tieto organizácie svojim členom poskytujú.

Podľa ustanovenia § 13 Zákonník práce v pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

V prípade diskriminačného konania zamestnávateľa, vrátane sexuálneho obťažovania, má zamestnanec viaceré možnosti obrany: sťažnosť, podnet na Národný inšpektorát práce, žalobu na súd, trestné oznámenie a ďalšie.

Sťažnosť zamestnávateľovi

V prvom rade odporúčame podať sťažnosť – túto adresovať priamo zamestnávateľovi. V sťažnosti je vhodné opísať diskriminačné konanie a tiež označiť osoby alebo skupiny osôb, ktoré sú za to podľa názoru zamestnanca zodpovedné. Sťažnosť môže podať osobne nielen zamestnanec ako obeť diskriminácie, ale svedok diskriminácie. Zamestnanec v sťažnosti môže požadovať nápravu, napríklad vyrovnanie a doplatenie mzdy, prispôsobenie pracovných podmienok, navrhnúť opatrenia na predchádzania opakovania diskriminácie.   

Podnet na inšpektorát práce

Podnet za nedodržiavanie zásady rovnaného zaobchádzania možno podať aj podnet na príslušný inšpektorát práce,  ktorý dozerá na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, a teda aj na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, za čo hrozí zamestnávateľovi pokuta. Ak princíp rovnosti porušujú zamestnanci štátneho orgánu, resp. orgánu verejnej správy, možno podať sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach a domáhať sa nápravy.

Žaloba proti diskriminácii

Môže sa domáhať právnej ochrany na súde žalobou, a to podľa povahy veci. Žalobou proti diskriminácii sa možno domáhať najmä upustenia od konania, nápravy, primeraného zadosťučinenia, podľa okolností i náhrady. V žalobe je žalobca povinný v návrhu označiť osobu, o ktorej tvrdí, že porušila zásadu rovnakého zaobchádzania (ďalej len „žalovaný“) a predložiť súdu dôkazy, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo. Dôkazné bremeno je následne na žalovanom, teda na porušiteľovi zásady rovnakého zaobchádzania. Porušiteľ ako žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania.

Postih za priestupok alebo trestný čin

V neposlednom rade by do úvahy prichádzalo priestupkové či trestné konanie. Do úvahy prichádza priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech alebo ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním alebo ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, alebo iným hrubým správaním. Z trestných činov prichádzajú do úvahy trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

Pozor, nie každé konanie je diskrimináciou, pre úspech v spore je potrebné zhodnotiť / posúdiť skutkové okolnosti a právnu kvalifikáciu konania. Diskrimináciou nie je také rozdielne zaobchádzanie, ktoré je objektívne odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak sú rozsah alebo spôsob takéhoto rozdielneho zaobchádzania primerané a nevyhnutné vzhľadom na tieto činnosti alebo okolnosti, za ktorých sú vykonávané.

Naša advokátska kancelária poskytuje konzultácie a poradenstvo v širokom spektre právnych oblastí.  V problematike diskriminácie a prípustného rozdielneho zaobchádzania a v problematike pracovného práva ponúkame najmä nasledovné právne služby:

 • právne analýzy v otázkach diskriminácie
 • poradenstvo pred začatím súdneho konania
 • podnety a sťažnosti na úrady, na dotknuté orgány verejnej moci
 • podnety a sťažnosti na dozorné orgány – Národný inšpektorát práce, Slovenská obchodná inšpekcia a pod.
 • sťažnosť zamestnávateľovi, sťažnosť dodávateľovi
 • vypracovanie žaloby proti diskriminácii – antidiskriminačnej žaloby pre porušenie zásady rovnakého zaobchádzania
 • vypracovanie žaloby o ochranu osobnosti
 • príprava stratégie v konaní 
 • zastupovanie pri mimosúdnom riešení sporov a zastupovanie v súdnom konaní
 • individuálne pracovnoprávne spory
 • antidiskriminačné spory
 • námietky v konaní, vyjadrenia, sťažnosti, návrhy v konaní
 • vypracovanie odvolania, dovolania, Ústavnej sťažnosti, sťažnosti na ESĽP
 • vypracovanie oznámenia priestupku a zastupovanie v priestupkovom konaní
 • podanie trestného oznámenia a zastupovanie v trestnom konaní
 • poradenstvo pre rodičov s maloletými deťmi
 • poradenstvo pre maloletých zamestnancov
 • online konzultácie v pracovnom práve
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta