Ako sa brániť pred diskrimináciou

Diskriminácia je zakázaná v EÚ a na Slovensku právnym poriadkom EÚ, medzinárodnou zmluvou aj národnými právnymi normami.

Ústava SR zakazuje diskrimináciu v článku 12, keď uvádza nasledovné: „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“

V boji s diskrimináciou bol na Slovensku prijatý tiež Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2004.

Antidiskriminačný zákon upravuje uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, vo výkone práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou, ak je možné prijatie takýchto opatrení požadovať vzhľadom na konkrétne okolnosti a na možnosti osoby, ktorá má povinnosť túto zásadu dodržiavať.

Diskrimináciu rozlišuje zákon v týchto formách: priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.

Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.

Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.

Obťažovanie je také zaobchádzanie s osobou, ktoré táto osoba môže odôvodnene považovať za nepríjemné, nevhodné alebo urážlivé a

a) ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zníženie dôstojnosti tejto osoby alebo vytvorenie nepriateľského, ponižujúceho alebo zastrašujúceho prostredia alebo

b) ktorého strpenie môže pokladať za podmienku na rozhodnutie alebo výkon práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov.

Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby.

Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby.

Neoprávnený postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, nepriaznivé a priamo súvisí

a) s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby alebo

b) s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.

Každý má podľa zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou a môže sa domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania.

Konanie vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania sa začína na návrh osoby, ktorá namieta, že jej právo bolo dotknuté porušením zásady rovnakého zaobchádzania (ďalej len „žalobca“).

Žalobou proti diskriminácii sa možno domáhať nasledovného:

– aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania – negatórna žaloba

– aby tento porušiteľ napravil protiprávny stav (ak je to možné) – reštitučná žaloba

– aby porušiteľ poskytol primerané zadosťučinenie – satisfakčné žaloby

– možno sa tiež domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby

– možno požadovať prípadne i náhrady škody

– v prípade diskriminácie na pracovisku sa možno tiež domáhať ďalších legitímnych nárokov alebo ich náhrad podľa zákonníka práce

V žalobe je žalobca povinný v návrhu označiť osobu, o ktorej tvrdí, že porušila zásadu rovnakého zaobchádzania (ďalej len „žalovaný“) a predložiť súdu dôkazy, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo.

Dôkazné bremeno je následne na žalovanom, teda na porušiteľovi zásady rovnakého zaobchádzania. Porušiteľ ako žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania.

Pozor, diskrimináciou nie je také rozdielne zaobchádzanie, ktoré je objektívne odôvodnené povahou činností vykonávaných v zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak sú rozsah alebo spôsob takéhoto rozdielneho zaobchádzania primerané a nevyhnutné vzhľadom na tieto činnosti alebo okolnosti, za ktorých sú vykonávané.

Ako ďalšie možnosti obrany pred diskrimináciou do úvahy prichádza i žaloba o ochranu osobnosti, ústavná sťažnosť, alebo možnosť iniciovať priestupkové či trestné konanie.

Na záver upozorňujeme na to, že podľa § 14 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti „Nikto nesmie byť v súvislosti s uplatňovaním práva na prístup k zamestnaniu prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného občana na úrad alebo na zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.“

Naša advokátska kancelária poskytuje konzultácie a poradenstvo v širokom spektre právnych oblastí.  V problematike diskriminácie a prípustného rozdielneho zaobchádzania  ponúkame najmä nasledovné právne služby:

 • právne analýzy v otázkach diskriminácie
 • poradenstvo pred začatím súdneho konania
 • podnety a sťažnosti na úrady, na dotknuté orgány verejnej moci
 • podnety a sťažnosti na dozorné orgány – Národný inšpektorát práce, Slovenská obchodná inšpekcia a pod.
 • sťažnosť zamestnávateľovi, sťažnosť dodávateľovi
 • reklamácia spotrebiteľského tovaru či služby  
 • vypracovanie žaloby proti diskriminácii – antidiskriminačnej žaloby
  pre porušenie zásady rovnakého zaobchádzania
 • vypracovanie žaloby o ochranu osobnosti
 • príprava stratégie v konaní 
 • zastupovanie pri mimosúdnom riešení sporov a zastupovanie v súdnom konaní
 • individuálne pracovnoprávne spory
 • antidiskriminačné spory
 • námietky v konaní, vyjadrenia, sťažnosti, návrhy v konaní
 • vypracovanie odvolania, dovolania, Ústavnej sťažnosti, sťažnosti na ESĽP
 • vypracovanie oznámenia priestupku a zastupovanie v priestupkovom konaní
 • podanie trestného oznámenia a zastupovanie v trestnom konaní
 • poradenstvo pre rodičov s maloletými deťmi
 • poradenstvo pre maloletých zamestnancov
 • online konzultácie v pracovnom práve
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta