• manželstvo s cudzincom, rozvod s cudzincom
 • rozvod – komplexné právne služby a zastupovanie v konaní
 • právne poradenstvo v rozvodoch a vyporiadaní majetku manželov
 • konzultácie v prípravnej fáze rozvodu
 • vypracovanie návrhu na rozvod
 • odvolanie voči rozsudku o rozvode
 • súhlasné vyhlásenie a iné podania v rozvodovom konaní
 • vypracovanie dohôd rodičov podľa zákona o rodine, najmä vypracovanie rodičovskej dohody o starostlivosti o dieťa
 • úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • určenie výživného, zvýšenie výživného, zníženie výživného, vymáhanie výživného
 • zmena rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa po rozvode
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
 • vyživovacia povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • vyporiadanie BSM – vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • ďalšie služby podľa špecifickej požiadavky klienta.

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


V našej advokátskej kancelárii sme zvyknutí riešiť rodinné záležitostí dvojjazyčných rodín a v prospech klientov aktívne využívame skúsenosti a vedomosti z oblasti práva EÚ a medzinárodného práva. Poskytujeme právne poradenstvo v európskom práve a právne služby pri riešení právnych vzťahov medzi slovenskými občanmi a príslušníkmi iných štátov.

Každá rodina funguje inak a v prípade manželstva s deťmi sa komunikácia rodičov ohľadne maloletých detí líši prípad od prípadu. V našej advokátskej kancelárii klient vždy dostane príležitosť vyrozprávať svoj príbeh. Klienta pozorne vypočujeme a na základe dôležitých okolností a pomocou jednotlivých doplňujúcich otázok situáciu zanalyzujeme, vyhodnotíme možnosti postupu a poskytneme usmernenie. Klienta komplexne poučíme o možnostiach právneho riešenia svojho problému.

Bez ohľadu na to, či ide o rozvod bezdetného páru alebo ide aj o osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, poskytujeme kompletné zastrešenie celého procesu, od podania návrhu na súd, zastupovanie v konaní, odvolanie, až po právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa, nevynímajúc možnosti poskytnutia predbežnej ochrany záujmov maloletého dieťaťa a klienta prostredníctvom návrhu na neodkladné opatrenie hoci aj pred začatím alebo v priebehu súdneho konania.

Maloleté dieťa môže byť zverené do výlučnej osobnej starostlivosti otca alebo matky. Rodičia sú rovnocenní a v každom jednotlivom prípade je potrebné prihliadať na individuálne okolnosti prípadu. Súdy rozhodujú tak, ako je to v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. V rámci praxe máme početné skúsenosti so zverením maloletého dieťaťa otcovi (do výlučnej osobnej starostlivosti otca) ako aj zverením dieťaťa matke (osobná starostlivosť matky).

Vždy je dôležité starostlivo upraviť i styk s druhým rodičom a otázku výživného na dieťa. V prípade zmeny pomerov je možné podať návrh na súd na zmenu zverenia maloletého dieťaťa, na zmenu styku rodiča s maloletým dieťaťom či návrh na zníženie výživného alebo návrh na zvýšenie výživného.

Rozvod s cudzincom z členského štátu EÚ či s cudzincom z tretej krajiny sa spravuje inými predpismi ako rozvod manželov – slovenských občanov, a to:

 • zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
 • nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 – toto nariadenie má v prípade občanov členských štátov EÚ aplikačnú prednosť pred vyššie uvedeným zákonom

Okrem rozvodu sa kolíznymi predpismi riadia i ďalšie konania týkajúce sa rodinných vzťahov – konanie o úprave rodičovských práv a povinností, o určení výživného, o určenie styku rodiča s dieťaťom, či v konaní o výkon rozhodnutia.

V prvom rade bude potrebné zistiť v konkrétnom prípade klienta, súd ktorého štátu  má právomoc konať vo veci rozvodu či iného rodinnoprávneho konania a ktorý súd je v danom štáte príslušný. Podľa kolíznych noriem sa následne určuje tiež rozhodné právo, podľa ktorého bude rozhodovať príslušný súd.

 

Nechajte si poradiť zo strany našej advokátskej kancelárie.

Poradenstvo a vypracovanie dokumentov poskytujeme aj v anglickom jazyku.

Po zadaní požiadavky Vám k navrhovanej službe zašleme cenovú ponuku a odkomunikujeme potrebné náležitosti k právnej službe a sami sa rozhodnete. 

rodinne-pravo-advokat-bratislava