• dieťa s cudzincom a bez sobáša
 • manželstvo s cudzincom a dieťa v zmiešanej rodine
 • rozvod s cudzincom – komplexné právne služby, konzultácie, podanie návrhu na rozvod a zastúpenie na súde
 • slobodný dvojjazyčný pár s dieťaťom – poradenstvo v sociálnych veciach a vo veciach maloletých detí
 • vypracovanie návrhu na začatie konania o osobnej starostlivosti o dieťa  
 • zastupovanie v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, v konaní o určenie výživného, konaní o určenie otcovstva, o zapretie otcovstva
 • vypracovanie všetkých druhov podaní v rodinných veciach, návrh na začatie konania, vyjadrenie, odvolanie, a iné podania
 • vypracovanie dohôd rodičov podľa zákona o rodine, najmä vypracovanie rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom
 • zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného
 • zmena súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
 • zmena priezviska maloletého dieťaťa
 • nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach maloletého dieťaťa
 • presťahovanie sa s maloletým dieťaťom – zmena pobytu dieťaťa
 • obvyklý pobyt maloletého dieťaťa a právne aspekty
 • výživné z cudziny – ak je druhý rodič príslušník cudzieho štátu
 • ústavná sťažnosť
 • sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu
 • zastupovanie vo všetkých druhoch súdnych konaní v rodinných veciach

    PRÁVNE  SLUŽBY  V  EURÓPSKOM,  MEDZINÁRODNOM  A  IMIGRAČNOM  PRÁVE  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.  NA  RODINNÉ  PRÁVO  SA  OSOBITNE  ŠPECIALIZUJEME. 


Dvojjazyčné rodiny, či národnostne zmiešané rodiny dnes už nie sú ničím výnimočným. S manželstvom s cudzincom či výchovou spoločných detí súvisia však niekedy i nezhody a prípadné rozchody partnerov či rozvody manželov. Následne je potrebné riešiť právne otázky starostlivosti o deti.

Ak ide o osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, poskytujeme kompletné zastrešenie celého procesu, od podania návrhu na súd, zastupovanie v konaní, odvolanie, až po právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa, nevynímajúc možnosti poskytnutia predbežnej ochrany záujmov maloletého dieťaťa a klienta prostredníctvom návrhu na neodkladné opatrenie hoci aj pred začatím alebo v priebehu súdneho konania.

V našej advokátskej kancelárii sme zvyknutí riešiť rodinné záležitostí dvojjazyčných rodín a v prospech klientov aktívne využívame skúsenosti a vedomosti z oblasti práva EÚ a medzinárodného práva. Poskytujeme právne poradenstvo v európskom práve a právne služby pri riešení právnych vzťahov medzi našimi občanmi a príslušníkmi iných štátov.

Maloleté dieťa môže byť zverené do výlučnej osobnej starostlivosti otca alebo matky. Rodičia sú rovnocenní a v každom jednotlivom prípade je potrebné prihliadať na individuálne okolnosti prípadu. Súdy rozhodujú tak, ako je to v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. V rámci praxe máme početné skúsenosti so zverením maloletého dieťaťa otcovi (do výlučnej osobnej starostlivosti otca) ako aj zverením dieťaťa matke (osobná starostlivosť matky).

Vždy je dôležité starostlivo upraviť i styk s druhým rodičom a otázku výživného na dieťa. V prípade zmeny pomerov je možné podať návrh na súd na zmenu zverenia maloletého dieťaťa, na zmenu styku rodiča s maloletým dieťaťom či návrh na zníženie výživného alebo návrh na zvýšenie výživného.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa požiadaviek. 

Po zadaní Vašej požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a sami sa rozhodnete.

rodinne-pravo-advokat-bratislava-rodina-s-cudzincom