• zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona o rodine
 • vypracovanie návrhu na začatie konania o osobnej starostlivosti o dieťa  
 • zastupovanie v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, v konaní o určenie výživného, konaní o určenie otcovstva, o zapretie otcovstva
 • vypracovanie podaní v rodinných veciach, návrh na začatie konania, vyjadrenie, odvolanie, a iné podania
 • vypracovanie dohôd rodičov podľa zákona o rodine, najmä vypracovanie rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom
 • neodkladné opatrenia – maloleté deti
 • rozchod rodičov a úprava zverenia detí do osobnej starostlivosti
 • striedavá osobná starostlivosť – komplexné právne služby 
 • zmena súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
 • nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach maloletého dieťaťa
 • zverenie maloletého dieťaťa starému rodičovi 
 • náhradná osobná starostlivosť
 • právne rady v otázkach zverenia maloletého dieťaťa

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Každá rodina funguje inak a komunikácia rodičov ohľadne maloletého dieťaťa sa líši prípad od prípadu. V našej advokátskej kancelárii klient vždy dostane príležitosť vyrozprávať svoj príbeh. Klienta pozorne vypočujeme a na základe dôležitých okolností a pomocou jednotlivých doplňujúcich otázok situáciu zanalyzujeme, vyhodnotíme možnosti postupu a poskytneme usmernenie. Klienta komplexne poučíme o možnostiach právneho riešenia svojho problému.

Ak ide o osobnú starostlivosť o maloleté dieťa, poskytujeme kompletné zastrešenie celého procesu, od podania návrhu na súd, zastupovanie v konaní, odvolanie, až po právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa, nevynímajúc možnosti poskytnutia predbežnej ochrany záujmov maloletého dieťaťa a klienta prostredníctvom návrhu na neodkladné opatrenie hoci aj pred začatím alebo v priebehu súdneho konania.

Maloleté dieťa môže byť zverené do výlučnej osobnej starostlivosti otca alebo matky. Rodičia sú rovnocenní a v každom jednotlivom prípade je potrebné prihliadať na individuálne okolnosti prípadu. Súdy rozhodujú tak, ako je to v najlepšom záujme maloletého dieťaťa. V rámci praxe máme početné skúsenosti so zverením maloletého dieťaťa otcovi (do výlučnej osobnej starostlivosti otca) ako aj zverením dieťaťa matke (osobná starostlivosť matky).

Vždy je dôležité starostlivo upraviť i styk s druhým rodičom a otázku výživného na dieťa. V prípade zmeny pomerov je možné podať návrh na súd na zmenu zverenia maloletého dieťaťa, na zmenu styku rodiča s maloletým dieťaťom či návrh na zníženie výživného alebo návrh na zvýšenie výživného.

Striedavá osobná starostlivosť je jednou z možností úpravy osobnej starostlivosti rodičov, umožňuje ju Zákon o rodine. Poskytujeme konzultácie, komplexné právne poradenstvo a právne služby v oblastiach rodinného práva a otázkach osobnej starostlivosti o maloleté deti.

V našej advokátskej kancelárii akceptujeme osobitosti každého jednotlivého rodinného prípadu.

Dobre vieme, že každý vzťah a každá rodina má svoje špecifiká a iné potreby a preto si klientov vždy pozorne vypočujeme, aby sme pri riešení ich životnej rodinnej situácie zohľadnili všetky dôležité okolnosti, ktoré budú mať vplyv na rozhodovanie súdu.

* priemerná cena a čas vypracovania dokumentu od dodania podkladov klientom

CENA ZÁVISÍ OD OKOLNOSTÍ PRÍPADU, POSUDZUJEME INDIVIDUÁLNE.

Neváhajte nás kontaktovať. 

starostlivost o deti po rozvode rozvodovy pravnik bratislava