Otcovská dovolenka a Zákonník práce

Mnohí otcovia na Slovensku už v minulosti využili možnosť nástupu na materskú dovolenku po tom, čo matka svoju materskú vyčerpala. Finančne sa toto riešenie oplatí podľa okolností viac ako keby matka pokračovala hneď v rodičovskej dovolenke. Po skončení dovolenky otca matka môže nastúpiť na rodičovskú dovolenku.

Od 01.11.2022 sa situácia rodičov ešte trochu zlepšila, a to vďaka už účinnej novele Zákonníka práce, ktorá prináša oteckom možnosť čerpania otcovskej dovolenky už v prvých týždňoch po narodení dieťaťa. Otcovia si tak budú môcť čerpať otcovskú dovolenku aj keď matka bude súčasne na materskej dovolenke a bude poberať svoju dávku.

Novelou sa transponovala Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019, týkajúca sa  rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (napr. pestúni, osvojitelia, opatrovník ako napr. stará matka dieťaťa, ktorá má súdom zverené vnúča do náhradnej osobnej starostlivosti).

Otcovská dovolenka je možná v rozsahu 2 týždňov – 10 pracovných dní, čo zodpovedá dvom kalendárnym týždňom. Ide o neplatené pracovné voľno – dôležitú osobnú prekážku v práci na strane otca ako zamestnanca. Táto prekážka je kompenzovaná, a to dávkou podľa zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení.

Otcovia uvedené 2 týždne môžu čerpať v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa a prekážkou tohto nároku teda nie je poberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa.

Podstatou je to, že obaja rodičia môžu byť po tento čas doma s novorodencom – bude teda možné súbežné čerpanie materského otcom aj matkou dieťaťa počas dvoch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, počas tzv. šestonedelia. Cieľom tejto novely je, okrem iného, dať možnosť aj oteckom vytvoriť si puto s bábätkom už čím skôr v ranom veku dieťaťa.

Otcom sú zároveň priznané všetky tie práva, ktoré majú ženy v súvislosti s materskou dovolenkou. Celkovo i textácia Zákonníka práce sa zmenila. Už nie je iba materská a rodičovská dovolenka, ale po novom ide o tri dovolenky:

  • materská dovolenka
  • otcovská dovolenka
  • rodičovská dovolenka

Otcom sú priznané napríklad nasledovné práva: zákaz výpovede počas otcovskej dovolenky, zákaz okamžitého skončenia pracovného pomeru, výnimočnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe, právo prenosu dovolenky, ktorú si zamestnanec nestihol vyčerpať a pod.. Otcovská dovolenka je tiež tzv. ochrannou lehotou.

Po skončení otcovskej dovolenky má otec tiež právo na zaradenie na pôvodnú pozíciu: „Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je materská dovolenka, otcovská dovolenka, osobné a celodenné ošetrovanie chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo osobná a celodenná starostlivosť o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu alebo zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď vznikla dôležitá osobná prekážka v práci podľa prvej vety, a zamestnankyňa alebo zamestnanec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by táto dôležitá osobná prekážka v práci nenastala.“

Materská dovolenka, otcovská dovolenka a rodičovská dovolenka patria nielen biologickému rodičovi, ale aj žene a mužovi, ktorí prevzali dieťa na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov – napr. pestún či stará matka, ktorá bude mať zverené dieťa súdnym rozhodnutím.

Naopak, žene alebo mužovi, ktorým súd rozhodnutím odňal dieťa z osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, nepatrí materská dovolenka alebo otcovská dovolenka za dobu, počas ktorej sa o dieťa nestarajú.

V prípade zdravotných komplikácií dieťaťa sa preruší čerpanie otcovskej dovolenky. Platí, že „ak dieťa zo zdravotných dôvodov prevzalo do starostlivosti zdravotnícke zariadenie a žena alebo muž nastúpi do práce, preruší sa týmto nástupom do práce materská dovolenka alebo otcovská dovolenka… Nevyčerpaná časť materskej dovolenky alebo otcovskej dovolenky sa žene alebo mužovi poskytne odo dňa, keď prevzali dieťa zo zdravotníckeho zariadenia do svojej starostlivosti a prestali preto pracovať, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.“

Viac informácií o zmenách v Zákonníku práce, ktoré prinášajú ďalšie výhody a nové práva zamestnancom – rodičom, si prečítajte v článku, v ktorom sme pripravili zhrnutie 13 dôležitých zmien v Zákonníku práce.

otcovská dovolenka zákonník práce

Pridaj komentár