Poskytujeme právne poradenstvo a kompletný servis pri všetkých typoch pracovných pomerov a iných pracovnoprávnych vzťahoch. Poradíme v rôznych situáciách pracovného práva a poučíme klientov o ich právach a povinnostiach zamestnávateľa a zamestnanca.

Vypracujeme kompletnú pracovnoprávnu dokumentáciu od dokumentov pre založenie pracovného pomeru (pracovná zmluva, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti), dohôd, cez rôzne potvrdenia a vyhlásenia, až po dokumenty potrebné pre skončenie pracovného pomeru.

Zastupujeme klientov v pracovno-právnych sporoch na súdoch (spory o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, o náhradu mzdy, o náhradu škody a iné) či individuálne v prípadoch najrôznejších životných situácií, kedy je potrebné rýchlo a dôsledne reagovať a rokovať s cieľom hájenia záujmov klienta.

V oblasti pracovného práva poskytujeme konzultácie zamestnávateľom, odborovým orgánom aj zamestnancom, poskytujeme právne rady a najmä právne služby k jednotlivým inštitútom pracovného práva:

 • vypracovanie a posúdenie pracovnej zmluvy
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • vypracovanie všetkých typov pracovnoprávnych dokumentov
 • interné predpisy zamestnávateľa
 • výpoveď z pracovného pomeru
 • okamžité skončenie pracovného pomeru
 • pracovnoprávne spory
 • odstupné a odchodné
 • materská a rodičovská dovolenka
 • rodičia s maloletými deťmi
 • maloletí zamestnanci
 • pracovné povolenie
 • zamestnávanie cudzincov
 • agentúra dočasného zamestnávania
 • kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • poradenstvo v pracovnom práve
 • online konzultácie v pracovnom práve
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta

Súvisiace články z nášho blogu: