Uznanie cudzieho rozsudku o rozvode

Ak sa slovenský občan žijúci mimo EÚ v zahraničí rozvedie, jeho rozsudok o rozvode na Slovensku osobitná matrika len tak ľahko nezaregistruje. Je potrebné najskôr jeho uznanie oficiálnym výrokom slovenského súdu.

Ak rozvedený občan uzavrie v cudzine nové manželstvo, slovenský sobášny list mu matrika tiež nevydá, ak nemal zaregistrovaný svoj predchádzajúci rozvod. Táto situácia vedie k praktickým komplikáciám a ľudia sa začnú zaujímať o zaregistrovanie svojho rozvodu až vtedy, keď im osobitná matrika odmietne zaregistrovať nový sobáš. Riešením je podanie návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia – v prípade tohto článku je týmto cudzím rozhodnutím rozsudok o rozvode.

  • Cudzie rozhodnutia vydané orgánmi tretích krajín sa na Slovensku uznávajú podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
  • Zákon stanovuje, že rozhodnutia orgánov cudzieho štátu, nimi schválené dohody a zmiery v niektorých veciach (občianskoprávne, obchodné, rodinné, pracovné a iné podobné súkromnoprávne vzťahy s medzinárodným prvkom), rovnako ako cudzie notárske listiny v týchto veciach (ďalej len „cudzie rozhodnutia“) majú v Slovenskej republike účinnosť, ak boli uznané slovenskými orgánmi. Cudzie rozhodnutie uznané slovenským súdom má potom rovnaké právne účinky ako rozhodnutie slovenského súdu.
  • Nejde iba o rozsudok o rozvode, ktorý musí byť oficiálnou procedúrou uznaný, ak má mať účinky na Slovensku, ale tiež to platí vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) rodičovstva, ak aspoň jeden z účastníkov konania je slovenský občan, cudzie rozhodnutia vo veciach osvojenia dieťaťa, ak dieťa alebo aspoň jeden z osvojiteľov je slovenský občan, cudzie rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony slovenského občana, ale tiež cudzie rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti a o úprave styku s dieťaťom (toto posledné možno uznať aj nariadením jeho výkonu).

Vráťme a však k rozsudku o rozvode. Tento rozsudok musí byť uznaný osobitným výrokom slovenského súdu – tzv. rozsudok o uznaní.

Súd začne konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia iba na návrh – na návrh toho, kto je v cudzom rozhodnutí označený ako účastník, resp. preukáže, že má na veci právny záujem. Teda slovenský občan, ktorý chce zaregistrovať svoj rozvod v matrike na Slovensku podá návrh a ak stále žije v zahraničí, musí si na prijímanie písomností zvoliť zástupcu s bydliskom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky – napr. advokáta.

Návrh na uznanie rozsudku o rozvode sa podáva na Krajský súd v Bratislave.

Náležitosti návrhu na uznanie cudzieho rozsudku o rozvode a jeho prílohy sú prísne formalizované a je potrebné zabezpečiť cudzie rozhodnutie v patričnej forme – apostilované alebo superlegalizované (podľa toho, ktorý štát vydal rozhodnutie) a úradne preložené.

Z návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Návrh musí obsahovať označenie cudzieho rozhodnutia, názov orgánu, ktorý ho vydal, dátum právoplatnosti cudzieho rozhodnutia alebo údaj o jeho vykonateľnosti a zoznam listín, ktoré sa k návrhu pripájajú. Návrh treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník konania dostal jeden rovnopis.

K návrhu na uznanie rozhodnutia je potrebné pripojiť

  • originál alebo úradne osvedčenú kópiu cudzieho rozhodnutia v plnom znení,
  • potvrdenie príslušného cudzieho orgánu o právoplatnosti alebo vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia alebo o tom, že rozhodnutie už nemožno napadnúť riadnym opravným prostriedkom,
  • listinné dôkazy o tom, že nie je daná prekážka uznania, alebo vyhlásenie druhého účastníka, že na jej skúmaní netrvá,
  • úradne osvedčené preklady pripojených listín do slovenského jazyka
  • prípadne i ďalšie dokumenty podľa okolností.

Doklady vydané cudzím štátom musia byť apostilované alebo superlegalizované.

Apostilácia: Ak ide o cudzí štát, ktorý pristúpil k Haagskemu dohovoru – Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961, kompetentný úrad osvedčí listinu pečiatkou apostil – tento spôsob je jednoduchší.

Superlegalizácia: Ak nejde o štát vymenovaný v uvedenom dohovore, potom je potrebné tzv. vyššie overenie listniny – superlegalizácia. Ak krajina, ktorá listinu vydala, nie je členským štátom Haagskeho dohovoru, listiny na použitie v SR podliehajú legalizácii (na ministerstve zahraničných vecí vydávajúceho štátu) a následnej superlegalizácii na zastupiteľskom  úrade Slovenskej republiky v štáte pôsobnosti, príp. podľa akreditácie.

Následne sa tieto doklady úradne preložia do slovenského jazyka. Zoznam úradných prekladateľov a tlmočníkov je verejne dostupný. Odporúča sa vyhotoviť notársky overené fotokópie, aby originály dokumentov mohli navrhovateľovi zostať. 

Súdny poplatok za podanie návrhu na uznanie rozhodnutia je 66,- Eur, resp. 33,- Eur v prípade elektronického podania návrhu.

V súdnom konaní sa pojednávanie zvyčajne nenariaďuje.

Konanie končí tým, že súd vydá rozsudok o uznaní a po nadobudnutí jeho právoplatnosti obligatórne sám informuje osobitnú matriku, ktorá rozvod automaticky zapíše. Následne je možné zaregistrovať prípadné druhé manželstvo do osobitnej matriky.

Pozor, môže nastať aj opačná situácia, keď dôjde k rozchodu manželov a slovenský občan sa vráti na Slovensko, aby vo svojej domovine podal návrh na rozvod. Bez oficiálnej registrácie sobáša v osobitnej matrike sa ale slovenský občan na slovenskom súde nemôže rozviesť.

uznanie-rozsudku-o-rozvode-logo-kosnacova

Pridaj komentár