Ako podať návrh na platobný rozkaz – upomínacie konanie

Ak Vám neuhradili faktúru alebo nevrátili pôžičku, vďaka platobnému rozkazu môžete získať svoje peniaze naspäť. Platobný rozkaz je druhom súdneho rozhodnutia, ktorým súd uloží dlžníkovi uhradiť splatnú peňažnú pohľadávku alebo jej časť a uhradiť trovy konania.

Platobný rozkaz je jedným z exekučných titulov, na základe ktorého možno následne podať návrh na vykonanie exekúcie, a teda ak dlžník dobrovoľne nesplatí svoj dlh, bude voči nemu vedená exekúcia.

Existujú dve základné možnosti, ako získať platobný rozkaz – buď konaním na príslušnom súde – podľa Civilného sporového poriadku, alebo v zjednodušenom konaní podľa Zákona č. 307/2016 Z. z. – Zákona o upomínacom konaní.

Upomínacie konanie

Upomínacie konanie je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. V prípade jasnej dôkaznej situácie je jednoduchším, lacnejším a rýchlejším konaním ako konanie podľa Civilného sporového poriadku. V prípade, že sa bude druhá strana sporu brániť a podá odpor, konanie tak či tak prejde do klasického sporového konania na príslušnom súde. V praxi však k podaniu odporu nemusí dôjsť a teda veriteľ získa exekučný titul zo okresného súdu Banská Bystrica (príslušný pre celé územie Slovenskej republiky) za pár dní a za polovičný súdny poplatok.

V upomínacom konaní je výška súdneho poplatku 3 % z vymáhanej pohľadávky. Pre účely výpočtu súdneho poplatku sa do celkovej výšky dlhu nezapočítava príslušenstvo (napr. úroky z omeškania). Po úspešnom vymožení dlhu sa klientovi vráti zaplatený súdny poplatok a rovnako mu súd prizná náhradu trov právneho zastupovania.

V upomínacom konaní sa rozhodujú spory o peňažných nárokoch uplatnených špeciálnym elektronickým formulárom na vydanie platobného rozkazu elektronickou formou – cez portál e-žaloby. Konanie je pomerne jednoduché aj v tom, že formulár veriteľa priamo navedie, ktoré skutočnosti je potrebné uviesť a tieto skutočnosti je potrebné preukázať dôkaznými prostriedkami. Žalobca, resp. jeho zástupca musí mať aktivovanú elektronickú schránku a možnosť zaručeného elektronického podpisu, aby mohol podať formulár na okresný súd Banská Bystrica.

Začatie upomínacieho konania

Konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu oprávnenou osobou. Na podanie návrhu je oprávnený ten, koho nárok na zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách voči žalovanému (ďalej len „uplatňovaný nárok“) možno odôvodnene predpokladať. Uplatňovaný nárok možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom a z listín pripojených k návrhu. 

Jedným z rozhodujúcich aspektov pre určenie toho, či využiť upomínacie konanie je dôkazná situácia veriteľa. K formuláru je totiž potrebné priložiť dôkazné materiály, z ktorých možno odôvodnene predpokladať nárok veriteľa – zmluvu / objednávku na tovar či službu, dôkazy o dodaní tovaru či služby, faktúru… V prípade nedostatočnej dôkaznej situácie súd návrh odmietne a veriteľovi sa nevráti späť uhradený súdny poplatok.

Návrh na vydanie platobného rozkazu možnosť spojiť aj s neodkladným opatrením. Na upomínacie konanie sa subsidiárne použije Civilný sporový poriadok okrem ustanovení o tzv. hromadnom podaní. V rámci návrhu na vydanie platobného rozkazu je teda možné navrhnúť i napr. opatrenie, aby súd zablokoval prostriedky na účte dlžníka.

Aj napriek tomu, že podľa zákona platí, že počas konania sa neprihliada na uplatnenie nárokov, o ktorých nemožno rozhodovať v konaní, vrátane návrhov na neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenie, následne zákon uvádza, že „o takýchto návrhoch rozhodne súd, ktorému bola vec postúpená, alebo súd, ktorý pokračuje v konaní,“ čiže ak sa návrh na neodkladné opatrenie podá súčasne s návrhom na platobný rozkaz, môže to celú vec urýchliť.

Vydanie platobného rozkazu

Ak budú splnené všetky procesné podmienky a bol už uhradený poplatok, a zároveň nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

V platobnom rozkaze súd žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

Platobný rozkaz musí byť doručený do vlastných rúk

Platobný rozkaz súd odošle žalobcovi a žalovanému. Žalovanému sa odošle spolu s rovnopisom návrhu, listinami a vyhláseniami predloženými žalobcom a tlačivom na podanie odporu. Platobný rozkaz sa doručuje žalovanému do vlastných rúk a je tu vylúčené tzv. náhradné doručovanie podľa Civilného sporového poriadku (ustanovenia § 111 ods. 3 a § 116 ods. 2), teda ak nebude platobný rozkaz doručený, súd o tom žalobcu upovedomí a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.

Odpor proti platobnému rozkazu

Proti platobnému rozkazu môže žalovaný podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Podaním odporu sa platobný rozkaz zrušuje; to neplatí, ak bol odpor odmietnutý. Podaný odpor nemožno vziať späť.

Odpor, ktorý súd neodmietol, odošle žalobcovi bez zbytočného odkladu spolu s výzvou, aby sa k nemu v lehote 15 dní vyjadril a aby v tej istej lehote navrhol pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.

Splátkový kalendár

Žalovaný môže v lehote na podanie odporu podať žiadosť o povolenie plnenia v splátkach. O tom súd žalovaného v platobnom rozkaze poučí.

Žiadosť je prípustná, ak budú splnené tieto podmienky

  • žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,
  • priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,
  • žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, d) žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Postup po podaní odporu dlžníkom

Ak dlžník podá odpor voči platobnému rozkazu a veriteľ podal návrh na pokračovanie v konaní, súd Banská Bystrica postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku a strany o tom upovedomí. Konanie bude pokračovať na príslušnom súde podľa Civilného sporového poriadku.

Upomínacie konanie má mnoho výhod, ako jednoduchosť konania, rýchlosť a fakt, že je lacnejšie „o polovicu“, pretože sa platí súdny poplatok vo výške 3 % z vymáhanej pohľadávky. Každopádne si podanie návrhu treba premyslieť, pretože nie vždy sa peniaze veriteľovi dostanú späť – aj keď vydajú platobný rozkaz. Neoplatí sa ísť do konania, ak napríklad na dlžníka je vedených niekoľko predchádzajúcich exekúcií, alebo dlžník nepracuje a ani nevlastní žiaden majetok.

platobný rozkaz advokát bratislava logo

Pridaj komentár