Zápisy v osobitnej matrike – zastúpenie v konaní

Pokiaľ ako slovenský občan porodíte dieťa v zahraničí, alebo uzavriete sobáš alebo rozvediete sa v zahraničí, zápis o narodení alebo zápis sobáša vedie tzv. osobitná matrika, ktorú spravuje Ministerstvo vnútra SR.

Osobitná matrika vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí matričných udalostí, ktoré nastali občanom SR v cudzine.

Podľa zákona o matrikách do osobitnej matriky sa zapisuje narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na

 • území cudzieho štátu,
 • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
 • lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
 • území nepatriacom žiadnemu štátu.

Osobitná matrika je pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou pod vedením Ministerstva vnútra, ktoré vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí matričných udalostí, ktoré nastali občanom SR v cudzine. Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky sa ale nepodáva na ministerstvo, ale na príslušnom úrade podľa geografického hľadiska:

 • na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte alebo
 • na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má slovenský občan trvalý pobyt, alebo
 • na matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
 • na ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe písomnej žiadosti podanej na príslušnom orgáne (viď vyššie). K žiadosti o zápis musia byť priložené potrebné prílohy. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti.

Doklady vydané cudzím štátom musia byť apostilované alebo superlegalizované. Následne sa tieto doklady úradne preložia do slovenského jazyka. Zoznam úradných prekladateľov a tlmočníkov je verejne dostupný.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr v zákonnej lehote, a to do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí.

Pokiaľ žije rodina v zahraničí, slovenské doklady v praxi nepotrebuje, no keď sa situácia zmení a rodina sa presťahuje naspäť na Slovensko, matka s otcom sa rozišli alebo chcú sa rozviesť, dieťa má byť zapísané do slovenskej školy, navštevovať lekárov v SR a pod. bude potrebné požiadať o vydanie slovenského rodného listu a dať zapísať narodenie dieťaťa do matriky. Následne dieťa získa slovenské občianstvo. Ak sa dieťa narodí v zahraničí, štátne občianstvo síce automaticky nadobúda po svojich rodičoch. Na to však, aby Slovenská republika právoplatne dieťa uznala za svojho občana, je nutné, aby malo na Slovensku vybavený rodný list.

Zápis sobáša do osobitnej matriky má zas osobitný význam v prípade keď sa chce občan Slovenskej republiky rozviesť s cudzincom. Manželstvo s cudzincom uzatvorené hoci aj v zahraničí je možné rozviesť i na Slovensku, avšak bez zápisu sobáša v osobitnej matrike súd manželstvo nerozvedie. Rovnako tak, ak slovenský občan uzavrie nové manželstvo, toto možno zapísať iba ak už je zapísaný predchádzajúci rozvod. Pre zápis rozvodu v cudzine je potrebné, aby bol na Slovensku oficiálne uznaný cudzí rozsudok o rozvode.

Ak sa Vás týka niektorá z vyššie uvedených udalostí, radi pre Vás  zariadime ich registráciu na Slovensku. Našich klientov zastupujeme pred osobitnou matrikou v prípade všetkých matričných udalostiach ich života, ako aj života ich rodinných príslušníkov – zápisu narodenia dieťaťa v zahraničí, zápisu úmrtia v zahraničí, alebo uzavretie sobáša či rozvod v zahraničí.

Naša advokátska kancelária tiež zabezpečuje úradné preklady dokumentov a na dokumentoch zabezpečuje osvedčenia formou apostille – zabezpečujeme apostily na cestovné pasy, občianske preukazy, výpis z registra trestov, apostilu rodného listu či apostilu sobášneho listu pre potreby použitia v zahraničí.

Poskytujeme konzultácie a najmä tieto právne služby v problematike:

 • registrácia matričných udalostí – zápis narodenia, sobáša či úmrtia v zahraničí
 • podanie žiadosti o zápis do osobitnej matriky
 • zastúpenie pred osobitnou matrikou
 • vybavenie rodného listu dieťaťa
 • vybavenie občianstva Slovenskej republiky
 • získanie slovenského sobášneho listu
 • rozvod s cudzincom na Slovensku
zastupovanie pred osobitnou matrikou