Zápis zmeny konečného užívateľa výhod

Aký je rozdiel medzi zápisom (registráciou), zmenou a overením KÚV? Aké sú s tým súvisiace povinnosti?

→ Registrácia údajov konečného užívateľa výhod – KÚV sa po prvý krát vykonáva dnes už spolu so vznikom podnikateľského subjektu. Spoločnosti, ktoré vznikli pred 01.11.2018 majú povinnosť registrovať údaje KÚV dodatočne.

→ Zmena údajov KÚV sa vykonáva, ak sa zmenia údaje toho istého KÚV, alebo sa zmení samotná osoba KÚV. Už zaregistrovaným KÚV je potrebné registrovať ich prípadné zmeny – ak sa zmení osoba KÚV (pri dedení s.r.o., či predaji alebo rozdelení obchodného podielu), prípadne ak tomu istému KÚV sa zmení údaj – najčastejšie trvalý pobyt. Údaje v registroch majú byť aktuálne a pravdivé.

→ Overenie KÚV sa týka iba subjektov registrovaných v RPVS – registri partnerov verejného sektora.

Splnili ste svoju povinnosť zápisu KÚV?

Pozor, zo skúseností však vieme, že mnohé staršie firmy (vznik pred 01.11.2018) dodnes nesplnili povinnosť registrácie identifikačných údajov KÚV do obchodného registra.

Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta do výšky 3.310 Eur.

Zápis KÚV je pritom dnes už automatickou povinnosťou a bez údajov o KÚV od 01.11.2018 ani nie je možné založiť novú spoločnosť. Keďže po zmene zákona o obchodnom registri sa povinnosť zápisu KÚV do obchodného registra týka všetkých spoločností, tak sa to týka dodatočne aj všetkých firiem, ktoré už existovali a vznikli pred 1.11.2018 – tieto všetky mali dodatočne zapísať údaje o kúv do registra.

Kde overím, či mám zapísaného kúv?

Ak si nepamätáte, či ste vo firme registrovali konečného užívateľa výhod, možno si to overiť. Údaje o KÚV spoločností nie sú síce verejne dostupné na stránke www.orsr.sk, je ich však možné overiť v registri právnických osôb, po prihlásení sa na link registra právnických osôb: https://rpo.statistics.sk/rpo/#search

Vieme to preveriť i my, pre klientov zdarma. Kto stále nemá registrovaného konečného užívateľa výhod, odporúčame tak urobiť bezodkladne.

Pomoc so zápisom zmeny konečného užívateľa výhod

Po zaregistrovaní konečného užívateľa je potrebné už iba zapisovať zmeny v osobách konečných užívateľov výhod, napr. ak sa dedí alebo prevádza obchodný podiel, zmení sa priezvisko či trvalý pobyt. Zmeny je potrebné vždy zaregistrovať, ako každú zo zákonom stanovených zmien týkajúcich sa údajov obchodných spoločností. Konatelia zodpovedajú za aktuálnosť a pravdivosť údajov v registri.

Ak sa zmení osoba alebo počet konečných užívateľov výhod v spoločnosti, tieto zmeny je tiež potrebné zapísať do obchodného registra ako zmeny KÚV.

Zápis zmeny konečného užívateľa sa robí tak isto ako prvozápis – elektronicky, prostredníctvom formuláru „Zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod“.

Ak ste povinnosť zápisu či zmeny údajov konečného užívateľa nesplnili, môžeme Vám to zariadiť – kontaktujte nás. Stačí nám uviesť IČO spoločnosti, v ktorej je potrebné riešiť zápis či zmenu KÚV a budeme Vás kontaktovať s pokynmi a cenovou ponukou. Celú vec vieme vybaviť i diaľkovo.

Kto je KÚV

Podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.“

Medzi konečných užívateľov výhod patrí v zmysle legislatívy najmä:

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov – fyzická osoba, ktorá

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

 • je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 • je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 • je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené pre právnickú osobu, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Aké údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do OR?

 • meno a priezvisko
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené
 • adresa trvalého pobytu
 • štátna príslušnosť
 • druh a číslo dokladu totožnosti
 • údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa

Konečný užívateľ výhod a RPVS

Aký je rozdiel medzi zápisom zmeny a overením konečného užívateľa výhod?

Všetky firmy majú povinnosť aktualizovať údaje v obchodnom registri, za čo zodpovedajú štatutári. V prípade zmeny údajov KÚV, je potrebné zapísať zmeny.

Overenie KÚV je navyše potrebné pre tie firmy, ktoré sú zapísané v RPVS. Teda v prípade, že daná spoločnosť je partnerom verejného sektora a je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora – RPVS, tu sa vykonáva tzv. overenie konečného užívateľa výhod vždy k 31.12. daného kalendárneho roka a v ďalších zákonom ustanovených prípadoch.

JUDr. Bc. Lenka Kosnáčová, PhD. je oprávnenou osobou na vykonanie zápisu do RPVS a na overenie KÚV pri spoločnostiach, ktoré sú partnermi verejného sektora. Naša advokátska kancelária disponuje tiež potrebným poistením.

Spoločnosti, ktoré obchodujú so štátom majú povinnosť zápisu do RPVS.

Firmy sa môžu dať do registra PVS zapísať aj dobrovoľne. V budúcnosti si uľahčia situáciu a obchodovanie so subjektmi verejného práva. V prípade záujmu o zápis do RPVS neváhajte a vyžiadajte si cenovú ponuku na zápis Vašej spoločnosti do RPVS.

RPVS a ZHS

Pre potreby obchodovania na elektronickom trhovisku, pri účasti vo verejnom obstarávaní musí byť firma ako záujemca najskôr zaregistrovaná v tzv. Zozname hospodárskych subjektov. Aj touto službou sa zaoberáme a zápis do ZHS vybavíme.

RPVS_ZHS_KUV_zapis a registracia zmeny

Pridaj komentár