Právo veriteľa na zrážky zo mzdy dlžníka

Zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom mzdy zamestnanca, voči ktorému je vedené exekučné konanie zrážkami zo mzdy vzniká momentom doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy množstvo zákonných povinností a stáva sa tzv. poddlžníkom voči osobe, ktorá je oprávneným v tomto exekučnom konaní. Situácia môže dospieť okrem iného k tomu, že zamestnávateľ bude čeliť žalobe.

Zamestnávateľ má aj ďalšie zákonné povinnosti, vyplývajúce mu z Exekučného poriadku a ďalších zákonov. V prípade neplnenia si povinností môže byť voči zamestnávateľovi uplatnených viacero nárokov a uložené sankcie, či vyvodzovaná zodpovednosť.

Platiteľ mzdy je povinný v prvom rade poskytovať exekútorovi súčinnosť, reagovať na vydaný príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy a na žiadosť o poskytnutie súčinnosti exekútorovi, oznamovať exekútorovi údaje ako práceneschopnosť zamestnanca, ak trvá viac ako 10 dní, nástup zamestnankyne na materskú alebo rodičovskú dovolenku, tiež skutočnosť že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného. Zamestnávateľ je tiež povinný oznámiť to, že povinný u neho prestal pracovať.

Keďže zamestnanec je povinným v exekučnom konaní, najdôležitejšou povinnosťou zamestnávateľa je z jeho mzdy nevyplatiť svojmu zamestnancovi tú časť mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok a vyplácať túto časť mzdy oprávnenému, resp. exekútorovi.

Podľa ust. § 81 Exekučného poriadku „Zrazenú sumu je platiteľ mzdy povinný vyplatiť, aj keď sám má voči oprávnenému peňažnú pohľadávku, ktorú by si inak mohol započítať.“

Ak zamestnávateľ nevypláca zrážky zo mzdy svojho zamestnanca po doručení exekučného príkazu, oprávnený si môže priamo voči tomuto zamestnávateľovi uplatniť na súde nárok na vyplatenie súm, ktoré sa mali zo mzdy povinného zrážať.

Ak zamestnávateľ nezráža časti zo mzdy zamestnanca a nevypláca ich podľa zákona, môže mu byť jednak uložená poriadková pokuta, a tiež oprávnený voči zamestnávateľovi môže uplatniť postup podľa ust. § 82 Exekučného poriadku, podľa ktorého „Ak platiteľ mzdy nevykoná zo mzdy povinného zrážky riadne a včas, ak ich vykoná v menšom rozsahu, ako je určený, alebo ak nevyplatí zrážky exekútorovi bezodkladne po tom, keď sa mu doručil exekučný príkaz alebo keď sa stali splatnými ďalšie mesačné sumy mzdy, môže oprávnený uplatniť proti platiteľovi mzdy na súde právo na vyplatenie súm, ktoré sa mali zo mzdy povinného zrážať.“

V zmysle judikatúry rovnako nie je dôležité, či zamestnávateľ mzdu svojmu zamestnancovi vyplácal alebo nie, napr. firma má finančné problémy a pod. Pre uplatnenie tohto práva na súde nie je rozhodné či platiteľ mzdy skutočne fakticky mzdu povinnému vyplácal alebo nie, nakoľko na súde sa podľa § 82 Exekučného poriadku uplatňuje právo na vyplatenie súm, ktoré sa zo mzdy mali zrážať. Je nerozhodné z akého dôvodu nedošlo k vykonaniu zrážok zo mzdy povinného platiteľom jeho mzdy.

Zároveň môže ísť o trestný čin marenia exekučného konania podľa ust. § 243a Trestného zákona.

Upozornenie pre zamestnávateľov: Keďže povinný sa bude chcieť vyhnúť výkonu zrážok zo mzdy, možno dá u svojho zamestnávateľa výpoveď a pôjde pracovať inam. Zamestnávatelia by preto mali byť obozretní pri prijímaní nového zamestnanca a vyžiadať od neho potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa. V takomto potvrdení má byť okrem iných informácií podľa zákon i informácia, či bolo vedené voči dotyčnej osobe exekučné konanie. Každý zamestnávateľ je povinný vydať takého potvrdenie.

Pridaj komentár