Medzinárodný rozvod a spoločná žiadosť o rozvod manželstva

Otázka z poradne: Spolu s manželom plánujeme podať žiadosť o rozvod manželstva. Sobášili sme sa v Rakúsku, no po pár mesiacoch sme sa rozišli. On sa vrátil do Nemecka a ja s dcérkou žijeme na Slovensku. Na rozvode sme sa obaja dohodli, môžem podať žiadosť sama, alebo podáme žiadosť spoločne?

Odpoveď advokáta: Na Slovensku nie je možné dohodnúť sa na rozvode a ani podať návrh na rozvod spoločne. Navrhovateľom môže byť iba jeden z manželov, ako vyplýva zo zákona o rodine „Súd môže manželstvo (iba) na návrh niektorého z manželov rozviesť…

Návrh teda môžete podať Vy sama. Skutočnosť, že manžel s rozvodom súhlasí vec zjednodušuje a môže urýchliť rozvod, najmä ak sa rozvediete s pomocou skúseného advokáta, ktorý súdu vopred pripraví všetko potrebné – za určitých okolností je možné rozviesť sa i na jedinom pojednávaní.

Pre možnosť podania žiadosti o rozvod z Vašej strany ako navrhovateľky by som ale potrebovala vedieť, či už žijete na Slovensku aspoň 6 mesiacov, odkedy ste sa rozišli. Je totiž potrebné, aby boli slovenské súdy príslušné rozhodnúť o Vašom rozvode, keďže ide o tzv. medzinárodný rozvod.

Právomoc slovenských súdov je potrebné posúdiť podľa NARIADENIA RADY (EÚ) 2019/1111 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (toto nariadenie nahradilo Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003).

Podľa Nariadenia platí nasledovné: Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu ktorého príslušníkmi sú obaja manželia alebo na ktorého území:

  • majú manželia obvyklý pobyt;
  • manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva;
  • má odporca obvyklý pobyt;
  • v prípade spoločnej žiadosti má niektorý z manželov obvyklý pobyt;
  • má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo
  • má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je
    štátnym príslušníkom daného členského štátu

Za podanie návrhu sa platí súdny poplatok 66 € / 33 €. Je potrebné preukázať, že ku dňu podania návrhu na rozvod ste žili na Slovensku aspoň 6 mesiacov. Ak by ste návrh podali skôr, súd manželstvo nerozvedie, bude konštatovať, že nie je príslušný.

Zároveň počítajte s tým, že súd musí povinne zo zákona upraviť pomery voči spoločným maloletým deťom.

Pridaj komentár