• právne rady pri písaní závetu
 • kontrola závetu, posúdenie platnosti závetu
 • vypracovanie listín o právnych úkonov – závet, listina o vydedení a pod.
 • zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom a súdom
 • holografné a alografné závety
 • vydedenie potomka – dôvody vydedenia
 • dedičská nespôsobilosť
 • odmietnutie dedičstva
 • potomok ako neopomenuteľný dedič – ochrana práv dediča
 • dedičské dohody – dohody o vyporiadaní dedičstva
 • dohoda dedičov s veriteľmi o prenechaní dedičstva na úhradu dlhov – dohoda o vyporiadaní dlhov
 • vyhotovenie procesnoprávnych úkonov v dedičskom konaní – návrh na prejednanie dedičstva, návrh na dodatočné konanie o dedičstve, podnety na neodkladné úkony v konaní o dedičstve
 • podnet na ustanovenie správcu dedičstva
 • dedenie obchodného podielu
 • podnet na zabezpečenie dedičstva
 • zastupovanie v sporoch o dedičské právo
 • žaloba na vydanie dedičstva
 • konzultácie a právne rady v dedičskom práve
 • návrh na obnovu dedičského konania – dodatočné konanie o dedičstve

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti dedičského práva, od jednotlivých úkonov poručiteľa alebo úkonov dedičov ako spísanie závetu či odmietnutie dedičstva po kompletné zastúpenie v dedičskom konaní a súvisiacich konaniach ako napríklad v sporoch o dedičské právo – dedičské žaloby.


Prechod práv a povinností medzi dedičov sa uskutočňuje na základe dedenia zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dedičských titulov – ich kombináciou. Vypracujeme závet poručiteľa a poskytujeme konzultácie a asistenciu pri spísaní závetu poručiteľom.

Zastupujeme tiež dedičov pri všetkých potrebných úkonoch dedičského konania, vrátane dedičov, ktorí žijú v zahraničí. Zastupujeme v komunikácii sú súdom – notárom, správcom dedičstva ako aj s ostatnými dedičmi a účastníkmi dedičského konania. Dedič sa nemusí ani len dostaviť na Slovensko, ak napríklad žije v zahraničí a zdedil majetok na území Slovenskej republiky.

Ak ste dedič predlženého dedičstva, môžete dedičstvo odmietnuť. Poskytneme poučenie, ako toto odmietnutie včas a riadne (a teda platne) uskutočniť, alebo dediča rovno zastúpime pri odmietnutí dedičstva.

Rady a informácie poskytujeme aj tzv. elektronický právnik – online formou (Skype, Viber, WhatsApp a iné prostriedky diaľkovej komunikácie s  právnikom), či písomne. Často má klient len jednu či dve zásadné otázky, neváhajte napísať nám.

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa požiadaviek.

Po zadaní požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a rozhodnete sa sami.

dedicske pravo zavet zastupovanie dedicov