Dieťa si najľahšie adoptujú manželia.

Manželia a za určitých podmienok aj osamelá osoba si môžu so súhlasom súdu adoptovať bábätko či staršie dieťa.

V práve sa pojem adopcia nepoužíva, zákon hovorí o osvojení dieťaťa. O osvojení ako aj o inej náhradnej starostlivosti o maloleté dieťa musí rozhodnúť súd. Základnými právnymi predpismi v tomto zmysle sú nasledovné:

  • zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 161/2015 Z .z. Civilný mimosporový poriadok.

Podmienky na adopciu vymedzuje zákon o rodine, ktorý v prvom rade uvádza predpoklady k tomu, kto môže byť osvojiteľ. Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa.

Kto si môže adoptovať dieťa:

  • manželia
  • jednotlivec (žena alebo muž)
  • manžel rodiča, manželka otca či manžel matky

Osvojenie dieťaťa manželmi

Maloleté dieťa si môžu adoptovať iba manželia alebo jeden z manželov, ktorý žije s niektorým z rodičov dieťaťa v manželstve, alebo pozostalý manžel po rodičovi alebo osvojiteľovi maloletého dieťaťa. Osoby žijúce v partnerskom vzťahu majú väčšiu šancu adoptovať si dieťa spoločne ako manželia.

Osvojenie dieťaťa osamelou osobou

Maloleté dieťa môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba, ak sú splnené predpoklady, že osvojenie bude v záujme dieťaťa, avšak preukazovanie na súde je náročnejšie ako v prípade manželského páru. Za osamelého sa považuje ten, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena.

Zákon o rodine možnosť osvojenia osamelou osobou považuje za výnimočné riešenie a uprednostňuje osvojenie do úplnej rodiny, avšak adopcia dieťaťa jednou osobou nie je nemožná, ak je to v záujme maloletého dieťaťa. V prípadoch osvojenia dieťaťa jednou osobou súd podrobnejšie bude skúmať okolnosti.

Právny režim osvojenia – právne rodičovstvo

Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

Konaniami vo veciach osvojenia sú konanie o

a) osvojiteľnosti,

b) osvojenie a

c) zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti.

Fázy adopcie sú viaceré a odzrkadľujú potreby vyhodnocovania záujmu maloletého dieťaťa v každej z nich ako aj umožňujú postupné zvykanie si dieťaťa na jeho adoptívnych rodičov. Pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. Náklady spojené s predosvojiteľskou starostlivosťou uhrádza už budúci osvojiteľ. Jednotlivé fázy adopcie pozostávajú z na seba nadväzujúcich krokov, s ktorými klientom pomôže naša advokátska kancelária a odbremení ich od „papierov“ s cieľom umožniť čo najlepšie sústredenie energie klientov do toho, o čo ide – do dieťaťa a do budovania vzťahu so svojim budúcim adoptívnym dieťaťom.

adopcia osvojenie dietata pravnik