Rozvod

Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie.

V živote to však nie vždy dobre dopadne a dochádza k rozchodu manželov, ktorí prestanú spolu žiť alebo rozvodu manželov – oficiálnemu ukončeniu manželstva. K zrušeniu manželstva rozvodom však možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

Súd môže manželstvo rozviesť iba na návrh niektorého z manželov a iba vtedy, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí.

Rodina sa pri rozvode nachádza v zložitej a často psychicky náročnej situácii. V našej advokátskej kancelárii sa preto vždy snažíme pomôcť a uľahčiť klientom toto ťažké obdobie.

Situácia je špecifická najmä keď sa rozvádzajú manželia s maloletými deťmi, vtedy je obzvlášť dôležité brať ohľad na deti a v rámci konania riešiť i otázky spojené so starostlivosťou o ne.

S rozvodom manželstva rodičov maloletých detí je obligatórne spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Súčasne, po podaní návrhu na rozvod manželstva súd začne konanie o úprave práv rodičov k maloletým deťom na čas do rozvodu. Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa tak stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

V rámci právneho poradenstva klientov zároveň poučíme o právnych otázkach, ktoré budú mať pre nich význam po rozvode. Ak majú manželia maloleté deti, v rozsudku o rozvode súd upraví aj výkon rodičovských práva a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Rozvodom úloha advokáta pri hájení záujmov klienta a pri chránení záujmov maloletého dieťaťa klienta nekončí. V prípade zmeny okolností je potrebné odzrkadliť zmenený skutkový stav v novom rozhodnutí súdu, ak si teda rodičia sami nedohodnú nové podmienky spoločne mimosúdnou cestou.

Na prípravu návrhu na rozvod podľa okolností postačí i jedna konzultácia (táto môže byť osobne v kancelárii alebo online konzultácia) a samotný návrh pripravíme do troch dní. Poplatok za návrh na rozvod je 66,- Eur. V niektorých prípadoch môžu byť účastníci od poplatkov oslobodení.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a právne služby pri rozvode, najmä:

 • konzultácie v prípravnej fáze rozvodu
 • vypracovanie návrhu na rozvod
 • odvolanie voči rozsudku o rozvode
 • súhlasné vyhlásenie a iné podania v rozvodovom konaní
 • vypracovanie dohôd rodičov podľa zákona o rodine, najmä rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom, rodičovskej dohody o úprave výživného
 • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • určenie výživného, zvýšenie výživného, zníženie výživného, vymáhanie výživného
 • zmena súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa po rozvode
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • vyživovacia povinnosť medzi manželmi a príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • vyporiadanie BSM – vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov