Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.

Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce ďalej upravuje prípady, kedy je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi náhradu mzdy (napr. za sviatok, dovolenku), odstupné alebo odchodné, cestovné náhrady a pod. Všetko sú to peňažné nároky zamestnanca voči zamestnávateľovi.

Mzdové podmienky musia byť dohodnuté bez akejkoľvek diskriminácie podľa pohlavia.

Zákon tiež určuje výšku minimálnej mzdy, výšku mzdy za prácu nadčas, za sviatky, mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdové kompenzácie za sťažený výkon práce, a povinnosť zamestnávateľa platiť mzdu vo výške dohodnutej so zástupcami zamestnancov, určenú najčastejšie v kolektívnej zmluve.

Mzda sa vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve.

Pokiaľ si zamestnávateľ nesplní svoje peňažné povinnosti voči zamestnancovi napr. nevyplatením mzdy, zamestnanec má právo okamžite skončiť pracovný pomer. V prípadoch neplnenia vyššie uvedených povinností môže zamestnanec tiež upovedomiť príslušný inšpektorát práce, môže si uplatniť svoje nároky voči zamestnávateľovi mimosúdne a aj na súde, a tiež zamestnávateľovi môže vzniknúť trestnoprávna zodpovednosť

Zamestnávateľ sa môže v určitých prípadoch zbaviť trestnoprávnej zodpovednosti.

Ak chce zamestnanec uplatniť svoje peňažné nároky voči zamestnávateľovi, správny a efektívny postup môže výrazne zvýšiť šance na úspešné vymoženie jeho nevyplateného nároku.

V oblasti pracovného práva poskytujeme konzultácie zamestnávateľom, odborovým orgánom aj zamestnancom, poskytujeme právne rady a najmä právne služby k jednotlivým inštitútom pracovného práva, vrátane problematiky vymáhania mzdy:

 • nevyplatenie mzdy a odstupného
 • nevyplatenie náhrady mzdy – vymáhanie mzdy od zamestnávateľa
 • vypracovanie žaloby na súd
 • pracovnoprávne spory a zastupovanie v nich – spory s ochranou slabšej strany
 • zastupovanie v súdnom konaní o zaplatenie mzdy a iných nárokov
 • notifikácia a komunikácia s inšpektorátom práce
 • zastúpenie v komunikácii s orgánmi verejnej správy
 • vypracovanie podaní, vyjadrení a odvolania na súd
 • návrh na vykonanie exekúcie
 • kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • poradenstvo v pracovnom práve
 • online konzultácie v pracovnom práve
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta