Právne vzťahy súvisiace s nehnuteľnosťami (real estate) a výkon práv k nehnuteľnostiam sa týka občanov, podnikateľov pri investovaní na Slovensku a tiež cudzincov – príslušníci cudzích štátov môžu tiež nadobúdať majetok na území Slovenskej republiky.

Naša kancelária poskytuje komplexné poradenstvo a servis týkajúci sa právnych vzťahov v súvislosti s realitným právom – vyhotovenie, pripomienkovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (rezervačná zmluva), vypracovanie a kontrola darovacej zmluvy, kúpnej zmluvy (kúpno-predajná zmluva), vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu, vrátane návrhu na vklad do katastra a zastupovanie v katastrálnom konaní.

Pri nájomných zmluvách, zmluvách o zriadení vecného bremena a iných zmluvách súvisiacich s nehnuteľnosťami poskytujeme poradenstvo ohľadne nástrah, ktoré v budúcnosti nájomný vzťah môže priniesť, vďaka bohatým skúsenostiam poučíme klientov a poradíme na čo si dať pozor, ktoré ustanovenia zahrnúť do zmluvy, aké obranné mechanizmy zapracovať do zmluvy a ako rokovať s protistranou o zmluve, ktorá bude v maximálnej možnej miere v prospech klienta. Optimálna zmluva klientovi uľahčí celý priebeh i následného ukončenia zmluvného vzťahu, šetrí náklady a v neposlednom rade umožní úspech v prípadnom súdnom spore.

Na pripomienkovanie zmluvy či kontrolu zmluvy nie je potrebné osobné stretnutie u nás v kancelárii, ak klient nepotrebuje niečo špecifické prekonzultovať. Konzultácie poskytujeme i telefonicky alebo online formou. Čo sa týka vypracovania zmluvy, podľa druhu zmluvy a komplikovanosti veci postačí podľa okolností jedna konzultácia (táto môže byť osobne alebo tiež elektronicky). „objednať online konzultáciu

Poskytujeme i autorizáciu zmluvy o prevode nehnuteľností a zavkladovanie vlastníctva. „autorizácia zmluvy„.

V neposlednom rade, zastupujeme klientov v prípade potreby nielen v kontraktačnom procese pri rokovaní o zmluvnom vzťahu, ale aj v súdnych a iných konaniach v súvislosti s nehnuteľnosťami (katastrálne konania, stavebné konania).

Osobitne sa venujeme poskytovaniu právneho poradenstva pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, máme skúsenosti s právnymi službami pre správcovské spoločnosti, vypracovaním zmluvy o správe domu a súvisiacou agendou.

Zastupujeme klientov v súdnych sporoch týkajúcich sa nehnuteľností, z ktorých sa môžu najčastejšie vyskytnúť najmä spory o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, o vrátenie daru, spory z vád nehnuteľností, spory o určenie neplatnosti zmluvy, o vydanie neodkladného opatrenia, o vyhlásenie neplatnosti dražby, o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, susedské spory, spory v bytovom dome a pod.