Dieťa v rozvodovom konaní

Podľa čl. 41 Ústavy SR  deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov, a naopak, deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.

Podľa zákona o rodine súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

Osobnú starostlivosť o dieťa vykonávajú rodičia v manželstve či mimo manželstva, v rámci rozvodového konania, po rozvode či rozchode prioritne na základe dohody schválenej súdom. Rodičia maloletých detí, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. V takom prípade súd na pojednávaní (aj v rámci rozvodu) schváli rodičovskú dohodu.

Len vo výnimočných prípadoch rozhoduje súd, najmä ak sa rodičia nevedia dohodnúť, alebo je potrebné z iných dôvodov upraviť výkon rodičovských práv a povinností, napríklad v prípadoch zanedbávania starostlivosti o dieťa.

Súd upraví rodičovské práva a povinnosti, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti, určí výšku výživného, kto bude zastupovať dieťa a spravovať jeho majetok, ako aj to, ako sa bude rodič, ktorému deti neboli zverené do osobnej starostlivosti s nimi stretávať. Miestne príslušným súdom na podanie tohto návrhu je okresný súd, v obvode ktorého má maloleté dieťa svoje bydlisko. Konania vo veciach starostlivosti o maloleté deti sú od poplatku oslobodené.

Súd upraví pomery k maloletým deťom povinne zo zákona i v rozsudku o rozvode. Bez rozhodnutí týkajúcich sa maloletých detí súd ani nemôže rozviesť manželstvo. Práve preto väčšinou rozvody rodičov s malými deťmi trvajú dlhšie ako rozvody bezdetných párov, či rozvody párov, ktoré už majú plnoleté deti. V prípade rozvodu manželstva, v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd obligatórne upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. 

Rozsudok o rozvode obsahuje minimálne 3 povinné výroky rozhodnutia ohľadne maloletého dieťaťa:

  • Rozhodnutie o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti
  • Rozhodnutie o zastupovaní maloletého dieťaťa, obyčajne spolu s rozhodnutím o správe majetku maloletého dieťaťa
  • Rozhodnutie o výživnom na dieťa

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje práva maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní súdu vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú – teda aj pri rozhodovaní o tom, ktorému z rodičov súd zverí dieťa do starostlivosti, rovnako či určí striedavú starostlivosť alebo výlučnú starostlivosť jedného z rodičov. V právnych otázkach týkajúcich sa maloletého je totiž potrebná ingerencia štátu, vyvažovanie, hľadanie, udržiavanie a ochrana rovnováhy.

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä nasledovné aspekty:

– úroveň starostlivosti o dieťa,

– bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilitu prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

– ochranu dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

– okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

– ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

– podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

– názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

– podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

a ďalšie.

Súd môže zveriť maloleté dieťa na čas po rozvode aj do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. K tomu bližšie v samostatnom článku.

V oblasti rodinného práva poskytujeme komplexné právne služby, od základného právneho poradenstva až po zastupovanie v súdnom konaní. Máme bohaté skúsenosti so všetkými oblasťami rodinného práva a za sebou množstvo úspešných konaní, v rámci ktorých klienti oceňujú najmä osobný a ľudský prístup, transparentnú komunikáciu, zanietenosť pre vec.

Rodinné právo je jednou z kľúčových oblastí špecializácie našej advokátskej kancelárie. Na Vaše otázky odpovieme i cez službu elektronický právnik – odporúčame využiť naše online poradenstvo, resp. online konzultácie vo forme, ktorá Vám vyhovuje – napríklad Skype, Viber, WhatsApp, alebo napísať nám do online právnej poradne advokáta.

deti a rozvodove konanie pravnik

Pridaj komentár