Rodič nerešpektuje súdne rozhodnutie o maloletých deťoch

Otázka z poradne: Mám veľký problém s bývalým partnerom, otcom našich dvoch detí. Súd zveril deti do mojej starostlivosti, no stáva sa, že keď ich dám otcovi na víkend, naspäť mi ich nevracia tak, ako bolo nariadené súdom. Otec mi len napíše sms, že deti vraj ku mne ísť nechcú a to je všetko. Nezdvíha telefón, neotvára dvere, keď zvoním a prídem deti vyzdvihnúť. Neviem s ním pohnúť, pritom deti mám súdom zverené…  

Odpoveď advokáta: Na nájdenie vhodného riešenia Vašej veci je potrebné poznať niektoré detaily prípadu, ktoré v liste neuvádzate, napr. bydliská rodičov a ako ďaleko od seba ako rodičia bývate, ako presne je v súdnom rozhodnutí vymedzené odovzdávanie dieťaťa, z ktorých dôvodov súd zveril dieťa do starostlivosti matky a pod.

Vo všeobecnosti možno uviesť, že jednou z možností, ktoré má matka ak otec nerešpektuje súdne rozhodnutie o úprave rodičovských práv a povinností, je podanie návrh na výkon rozhodnutia.

Ak teda otec ako povinný rodič dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľný exekučný titul a nevráti dieťa matke po skončení styku, môže matka, ktorá má nárok na plnenie od povinného rodiča ako oprávnený rodič podať návrh na súd na nariadenie výkonu rozhodnutia.

Konanie o výkon rozhodnutia pozostáva z dvoch fáz. Prvou je rozhodovanie súdu o tom, že výkon sa uskutoční – súd vydá uznesenie o nariadení výkonu. Druhou fázou je samotné uskutočnenie výkonu rozhodnutia. Postup súdu pred uskutočnením výkonu rozhodnutia a samotné uskutočnenie výkonu rozhodnutia upravuje zákon č. 151/2016 Z. z. – Civilný mimosporový poriadok, pričom podrobnosti upravuje Vyhláška č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.

V konaní bude súd postupovať takmer vždy v súčinnosti s orgánom kurately a bude zisťovať, z akých (ospravedlniteľných) dôvodov otec dieťa neodovzdal po skončení styku. Konanie o výkon rozhodnutia je jedným z najčastejších a najbežnejších riešení, avšak býva pomerne zdĺhavé, preto odporúčame zastúpenie advokátom, ktorý pomôže aspoň niektoré aspekty či časti pomerne neefektívneho konania minimalizovať, urýchliť, prípadne „preskočiť“.

Po tom, čo súd rozhodne o tom, že sa výkon uskutoční – len čo bolo uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia vydané, uskutoční sa samotný výkon rozhodnutia. Pri ňom bude prítomný vyšší súdny úradník, ktorý má oprávnenia súdu a môže tiež zabezpečiť vstup do obydlia a vykonať opatrenia na odňatie maloletého a odovzdanie Vám ako matke.

Podľa ust. § 386 Civilného sporového poriadku: „Súd odníme maloletého tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť, a postará sa o jeho odovzdanie tomu, komu bol podľa rozhodnutia zverený, alebo tomu, komu rozhodnutie priznáva právo na styk s maloletým po obmedzený čas, alebo tomu, kto je oprávnený neoprávnene premiestneného alebo zadržaného maloletého prevziať.

Otcovi hrozia za to, že odmieta rešpektovať súdne rozhodnutie, najmä nasledovné sankcie ako právne následky nerešpektovania rozhodnutia:

  • pokuta do 1000 Eur, a to aj opakovane
  • zastavenie výplaty rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, príplatku
  • povinný rodič bude znášať trovy výkonu rozhodnutia
  • súd môže zmeniť súdne rozhodnutie v jeho neprospech

Azda najzávažnejším následkom je tiež možnosť súdu na návrh zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti o dieťa. Rodič, ktorý neplní rozhodnutie súdu riskuje, že toto rozhodnutie o maloletom dieťati bude zmenené v jeho neprospech.

Marenie výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí môže byť tiež trestným činom.  

Podľa ust. § 349 Trestného zákona platí: „Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v civilnom procese smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon neodkladného opatrenia uloženého v civilnom procese na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

Pridaj komentár