Podnikanie cudzincov na Slovensku: cudzinec ako spoločník či konateľ s.r.o.

Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Zahraničná osoba sa môže podľa ustanovení zákona za účelom podnikania podieľať na založení slovenskej právnickej osoby alebo sa zúčastňovať ako spoločník alebo člen v slovenskej právnickej osobe už založenej. Môže tiež sama slovenskú právnickú osobu založiť alebo sa stať jediným spoločníkom slovenskej právnickej osoby, pokiaľ tento zákon jediného zakladateľa alebo jediného spoločníka pripúšťa (pri s.r.o. ako najčastejšej forme obchodných spoločností na Slovensku je to možné).

Založiť s.r.o. na Slovensku a byť zakladateľom a následne spoločníkom s.r.o. je v podstate rovnaké pre cudzincov a pre občanov. Cudzinec môže byť spoločníkom v slovenskej spoločnosti s ručením obmedzeným aj keď nemá udelený pobyt na Slovensku, a to aj keď nie je občanom EÚ a ani OECD. Na to, aby bol cudzinec aj konateľom, potrebuje povolenie na pobyt.

Zakladateľom s.r.o. môže byť zahraničná fyzická osoba alebo zahraničná právnická osoba. Musí akurát splniť isté formálne požiadavky navyše.

V prípade zahraničnej fyzickej osoby ako spoločníka sa predkladá výpis z registra trestov s apostilou (v prípade štátov, ktoré nie sú signatármi Haagskeho dohovoru je potrebné superlegalizácia), úradne preložený do slovenského jazyka. Podobne v prípade zahraničnej právnickej osoby ako spoločníka sa predkladá výpis z obchodného registra s apostilou (v prípade štátov, ktoré nie sú signatármi Haagskeho dohovoru je potrebné superlegalizácia), úradne preložený do slovenského jazyka

Proces vzniku spoločnosti je dvojstupňový. V prvej fáze ide o samotné založenie spoločnosti – spísanie a podpísanie zakladateľských dokumentov, avšak samotná spoločnosť ešte nevzniká. V spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine sa zakladatelia dohodnú na zákonom požadovaných náležitostiach: obchodné meno spoločnosti, predmet činnosti a sídlo, kto budú spoločníci, akými vkladmi sa budú podieľať na podnikaní, kto budú prví konatelia, akým spôsobom budú konať a pod. V druhej fáze procesu vzniku spoločnosti už vznikne spoločnosť ako samostatný právny subjekt. Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra.

Pre cudzincov je byť spoločníkom s.r.o. jednoduchšie ako byť aj konateľom s.r.o., pretože nie je potrebné konať za spoločnosť fyzicky na Slovensku. Cudzinec nemusí mať udelený pobyt na Slovensku a môže byť spoločníkom.

Cudzinec však nemôže byť konateľom s.r.o. bez udeleného pobytu. V prípade založenia s.r.o., kde má byť konateľom zahraničná fyzická osoba totiž platia osobitné podmienky. Rozdiel je najmä v tom, či budúci konateľ je občanom EÚ / OECD alebo nie – mimoeurópsky štátny príslušník.

Príslušníci štátov mimo EÚ / OECD sa môžu stať konateľom až po získaní pobytu na Slovensku. Pokým tejto osobe nebude udelený pobyt, môže v spoločnosti figurovať iba ako spoločník.

Ak sa zakladá nová spoločnosť, súd preverí, či konateľ mimo EÚ / OECD má povolenie na pobyt. Ak ide o čas a je z podnikateľských či ekonomických dôvodov potrebné založiť spoločnosť rýchlo, pre záujemcov o podnikanie na Slovensku je lepšie teda pôsobiť najskôr ako zakladateľ a spoločník v spoločnosti a až následne po založení spoločnosti požiadať o pobyt a stať sa konateľom (účel pobytu sa preukazuje výpisom z obchodného registra danej s.r.o. a uznesením valného zhromaždenia, že cudzinec sa po získaní povolenia na pobyt stane konateľom s.r.o.).

Podstatou je že v súvislosti s podnikaním na Slovensku môže cudzinec požiadať o povolenie na pobyt na Slovensku a získať prechodný pobyt na Slovensku. Prechodný pobyt na Slovensku môže byť udelený každému cudzincovi, ktorý o udelenie pobytu požiada, ak budú splnené podmienky jeho udelenia podľa zákona č. 404/2011 Z.  z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel, policajný útvar môže udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny prechodný pobyt na konkrétne účely, medzi ktorými je aj pobyt na účel podnikania.

Prechodný pobyt na účel podnikania udelí policajný útvar, ak budú splnené zákonné podmienky, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

 • buď podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba, alebo
 • koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne na zastupiteľskom úrade, alebo aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene.

Žiadosť o povolenie pobytu sa podáva úradnom tlačive. Pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie prechodného pobytu ustanovené zákonom o pobyte cudzincov, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme.

K žiadosti na udelenie prechodného pobytu na účel podnikania je potrebné priložiť uvedené doklady:

 • dve aktuálne fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm (farebné),  
 • platný cestovný doklad,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu (nie starší ako deväťdesiat dní pred podaním žiadosti),
 • doklad preukazujúci bezúhonnosť (nie starší ako deväťdesiat dní) – výpis z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom alebo štátu, v ktorom sa v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako deväťdesiat dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,  
 • doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu (nie starší ako deväťdesiat dní) – potvrdenie o zostatku na osobnom účte cudzinca v požadovanej výške; potvrdenie o zostatku na podnikateľskom účte cudzinca, 
 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (nie starší ako deväťdesiat dní) –  list vlastníctva alebo čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania (napr. potvrdenie hotela) alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi,
 • správny poplatok

Klientom poskytneme poradenstvo k náležitostiam žiadosti a informácie o tom, ktoré všetky prílohy bude potrebné predložiť, skontrolujeme, či dané podklady sú vhodné a postačujúce. Pomôžeme s prípravou niektorých podkladov k žiadosti a osobnú asistenciu v celom procese, vrátane návštevy cudzineckej polície v prípade záujmu. Celý proces je tiež potrebné vhodne načasovať, pretože všetky podklady musia byť aktuálne a bez odbornej pomoci by si klienti sami mohli celú situáciu zbytočne skomplikovať. Pomoc advokáta pri vybavovaní pobytu pomáha odhaliť riziká procesu a predchádzať problémom či omeškaniam. 

V oblasti imigračného práva (tzv. cudzinecké právo) poskytujeme konzultácie, poradenstvo, právne rady a služby v nasledovnom:

 • zastúpenie v konaní o udelenie pobytu
 • žiadosť o udelenie prechodného pobytu
 • prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania
 • pracovné povolenie pre cudzincov
 • obnovenie pobytu cudzinca
 • pobyt cudzinca z EÚ na Slovensku – registrácia pobytu občana EÚ
 • prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 • asistencia pri vybavení zdravotného poistenia pre cudzincov
 • žiadosť o udelenie trvalého pobytu cudzincovi
 • pobyty občanov únie a rodinného príslušníka občana EÚ.
Podnikanie cudzincov na Slovensku

Pridaj komentár