Úmrtie živnostníka a dedičské konanie

Otázka z poradne: Dobrý deň, bývalý manžel umrel a jeho dedičmi sú naše dve spoločné deti a jeho nová manželka. Manžel mal firmu, podnikal ako živnostník a ja som mu pomáhala ako účtovníčka, keď sme ešte boli spolu. Firma je aktívna a chcela by som pre deti zachovať jej hodnotu a fungovanie. Ako môžem chrániť práva detí v konaní? Nie je prekážkou, že deti sú ešte maloleté?

Odpoveď advokáta:

Podľa živnostenského zákona smrťou fyzickej osoby (živnostníka) živnostenské oprávnenie zaniká, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva.

Podľa ust. § 13 živnostenského zákona „ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o prejednaní dedičstva

  • dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
  • dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti,
  • pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia,
  • správca dedičstva, ak ho ustanovil súd.

Pokračovanie v živnosti sú osoby uvedené v písm. a) až c) povinné oznámiť živnostenskému úradu v lehote jedného mesiaca od úmrtia podnikateľa. Správca dedičstva je povinný oznámiť živnostenskému úradu pokračovanie v živnosti do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie.“

Pozor, je teda potrebný aktívny úkon zo strany dediča, resp. zo strany zákonného zástupcu maloletého dediča: V prípade úmrtia živnostníka, dedičia musia do 1 mesiaca od úmrtia podnikateľa oznámiť pokračovanie v živnosti, inak živnostenské oprávnenie zanikne.

Dedičia po živnostníkovi tak môžu pokračovať v podnikaní, a to či už ako maloletí alebo plnoletí.

Zákon pamätá na takúto situáciu, keď uvádza, že „v mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca. Zodpovedného zástupcu v takom prípade ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu; živnosť ohlási zákonný zástupca.“

Ak je dedič maloletým dieťaťom, jeho zákonný zástupca oznámi pokračovanie v živnosti a so súhlasom súdu môže aj maloletý dedič pokračovať v podnikaní podľa návrhu zákonného zástupcu, pričom zároveň bude potrebné ustanovenie zodpovedného zástupcu. Týmto zodpovedným zástupcom môže byť rodič, alebo iná osoba, musí byť ustanovený zákonným zástupcom a so súhlasom súdu. Závisí od druhu živnosti. Ak ide o remeselnú či viazanú živnosť, bude potrebné ustanoviť  zodpovedného zástupcu podľa podmienok živnostenského zákona – môže sa vyžadovať určitá forma vzdelania.

Maloleté dieťa teda môže pokračovať v živnosti svojho predka, keďže však nespĺňa všetky všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, je potrebné, aby tieto spĺňal zodpovedný zástupca. Ten bude za neplnoletého dediča vykonávať úkony spojené s prevádzkovaním tejto živnosti.

Po skončení konania o dedičstve môže dedič v živnosti pokračovať len vtedy, ak reálne zdedil majetok, ktorý bol používaný na prevádzkovanie živnosti. Po skončení dedičského konania je potrebné, aby dedič, resp. jeho zákonný zástupca oznámil pokračovanie v živnosti a zároveň získal vlastné živnostenské oprávnenie. Pokračovanie v živnosti musí v lehote jedného mesiaca od skončenia dedičského konania oznámiť príslušnému živnostenskému úradu. Pozor, ak do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezíska dedič vlastné živnostenské oprávnenie, nemôže ďalej živnosť prevádzkovať. Výnimka platí iba pre pozostalého manžela, ktorý môže pokračovať v podnikaní so živnostenským oprávnením poručiteľa.

Správca dedičstva

V prípade aktívnej firmy je už počas dedičského konania vhodné ustanoviť správcu dedičstva, resp. časti dedičstva – podniku, ktorý bude pokračovať v prevádzkovaní podniku.

Súd ustanoví za správcu dedičstva osobu, ktorá má skúsenosti s vedením podniku. Najčastejšie je niekto z rodiny správcom dedičstva, kto pozná situáciu v podniku. No nikto nemôže byť nútený byť správcom dedičstva, s ustanovením do funkcie musí súhlasiť.

V uznesení o ustanovení správcu dedičstva vymedzí súd rozsah spravovaného majetku a uvedie účel, na ktorý bol správca dedičstva ustanovený. Správca dedičstva vykonáva úkony nevyhnutné na zachovanie majetkových hodnôt patriacich do dedičstva, a to v rozsahu vymedzenom súdom.

Správca dedičstva je povinný pri výkone funkcie postupovať s odbornou starostlivosťou a zodpovedá za škodu, ktorá vznikla porušením povinností vyplývajúcich z funkcie správcu dedičstva. Na výzvu súdu správca dedičstva predloží priebežnú správu o svojej činnosti.

Po skončení konania správca dedičstva predloží súdu konečnú správu o svojej činnosti. Súd rozhodne o odmene a náhrade hotových výdavkov správcu dedičstva, ktoré platí dedič, ktorý nadobudol dedičstvo; ak je dedičov niekoľko, platia tieto trovy podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého dedičstva.

Pridaj komentár