Spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom vyplývajúci z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov sa nazýva individuálny pracovnoprávny spor. 

Pozor, na uplatnenie nárokov zamestnancov i zamestnávateľov zákon určuje pomerne krátke lehoty. Napríklad okamžite skončiť pracovný pomer z dôvodu neuhradenia mzdy môže zamestnanec iba do jedného mesiaca  odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.  Neplatnosť skončenia pracovného pomeru môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

V prípade, že si nie ste istý, čím skôr sa spýtajte, pretože správny a efektívny postup pomôže zvýšiť šancu na úspech v spore.

V oblasti pracovného práva poskytujeme konzultácie zamestnávateľom, odborovým orgánom aj zamestnancom, poskytujeme právne rady a najmä právne služby k jednotlivým inštitútom pracovného práva, vrátane zastupovania v pracovných sporoch:

 • pracovnoprávne spory – spory s ochranou slabšej strany
 • vypracovanie žaloby proti diskriminácii – antidiskriminačnej žaloby
  pre porušenie zásady rovnakého zaobchádzania
 • vypracovanie žaloby o ochranu osobnosti
 • nevyplatenie mzdy, odstupného a iných nárokov zamestnancov
 • súdne vymáhanie mzdy
 • zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
 • zodpovednosť zamestnanca za škodu
 • pracovný úraz a choroba z povolania
 • spory o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
 • vypracovanie žaloby na súd, podaní, vyjadrení a odvolania na súd
 • príprava stratégie v konaní
 • zastupovanie v konaní na súde 
 • námietky v konaní, vyjadrenia, sťažnosti, návrhy v konaní
 • vypracovanie odvolania, dovolania, Ústavnej sťažnosti, sťažnosti na ESĽP
 • zastúpenie v komunikácii s orgánmi verejnej správy
 • notifikácia a komunikácia s inšpektorátom práce
 • kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • poradenstvo v pracovnom práve
 • online konzultácie v pracovnom práve
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa individuálnych požiadaviek, vrátane zastúpenia pred súdnymi či inými orgánmi.

Po zadaní požiadavky / Vašej otázky Vám zašleme CENOVÚ PONUKU a rozhodnete sa sami.