• vypracovanie návrhu na začatie konania o osobnej starostlivosti o dieťa  
 • zastupovanie v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, v konaní o určenie výživného, konaní o určenie otcovstva, o zapretie otcovstva
 • vypracovanie všetkých druhov podaní v rodinných veciach, návrh na začatie konania, vyjadrenie, odvolanie, a iné podania
 • vypracovanie dohôd rodičov podľa zákona o rodine, najmä vypracovanie rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom
 • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • neodkladné opatrenia – maloleté deti
 • rozchod rodičov a úprava zverenia detí do osobnej starostlivosti
 • zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov
 • určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného
 • zmena súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa
 • úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom
 • zmena priezviska maloletého dieťaťa
 • nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach maloletého dieťaťa
 • vymáhanie dlžného výživného na deti
 • právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného
 • právne rady v otázkach maloletého dieťaťa po rozvode

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Rodičia maloletých detí, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. V takom prípade súd na pojednávaní schváli rodičovskú dohodu. Osobnú starostlivosť o dieťa vykonávajú rodičia po ich rozvode či rozchode teda prioritne na základe dohody schválenej súdom. Len vo výnimočných prípadoch rozhoduje súd.

V našej advokátskej kancelárii sa snažíme pôsobiť podľa okolností mediačne a vždy najskôr uprednostňujeme spoločnú dohodu klientov o tom, ako si ďalej predstavujú výkon ich rodičovských práv a povinností, pokiaľ sú teda rodičia tomu prístupní a ochotní uzavrieť rodičovskú dohodu.

Často sa stáva, že rodičia s rodičovskou dohodou súhlasia, avšak nevedia ju spísať v potrebnom rozsahu, či nevedia sa dohodnúť na niektorých jej podstatných častiach (výška výživného, určenie styku s dieťaťom cez prázdniny, spôsob odovzdávania dieťaťa medzi rodičmi). Pomáhame klientom, poskytujeme im vzor, usmerníme ich a v prípade potreby rodičov i zastúpime pri rokovaní s druhým rodičom, resp. jeho právnym zástupcom.

Podľa okolností vždy klientom odporučíme konkrétny postup potrebný pre to, aby boli ich záujmy zabezpečené v maximálnej možnej miere.

Ak sa rodičia nedohodnú sami, súd upraví rodičovské práva a povinnosti, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok – povinné podľa Zákona o rodine. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Miestne príslušným súdom na podanie tohto návrhu je okresný súd, v obvode ktorého má maloleté dieťa svoje bydlisko. Konania vo veciach starostlivosti o maloleté deti sú od poplatku oslobodené.

* priemerná cena a čas vypracovania dokumentu od dodania podkladov klientom

CENA ZÁVISÍ OD OKOLNOSTÍ PRÍPADU, POSUDZUJEME INDIVIDUÁLNE.

Neváhajte nás kontaktovať. 

starostlivost o deti po rozvode rozvodovy pravnik bratislava