• vypracovanie návrhu na začatie konania o osobnej starostlivosti o dieťa
 • vypracovanie návrhu na zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti
 • zastupovanie v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností
 • vypracovanie rodičovskej dohody o striedavej starostlivosti
 • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • zmena súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa
 • nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach maloletého dieťaťa
 • konzultácie a právne poradenstvo

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Rodičovské práva a povinnosti k maloletému dieťaťu môžu byť v zmysle Zákona o rodine upravené v troma spôsobmi:

  • výlučná starostlivosť jedného rodiča: súd zverí dieťa do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, druhému rodičovi bude upravený rozsah kontaktov s dieťaťom
  • striedavá starostlivosť: súd zverí dieťa do striedavej starostlivosti oboch rodičov (môže tak rozhodnúť autoritatívne)
  • spoločná starostlivosť: súd zverí dieťa do spoločnej starostlivosti oboch rodičov na základe ich dohody

Súd môže zveriť maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, v rámci rozvodového konania, či iného konania v rodinných veciach, ak na to budú splnené podmienky. Najmä musí mať súd za preukázané, že toto riešenie starostlivosti o dieťa je v záujme dieťaťa a budú tak lepšie zaistené jeho potreby.

Striedavú starostlivosť si môžu rodičia dohodnúť i v rodičovskej dohode. V akejkoľvek fáze sa rodina práve nachádza, či už pred rozvodom, v rozvodovom konaní alebo ide o nezosobášených rodičov, alebo aj v prípadoch keď už súd určil spôsob starostlivosti o dieťa, vždy je možné, ak sú splnené zákonné podmienky požiadať o striedavú starostlivosť.

Výživné na dieťa sa v prípadoch zverenia do striedavej osobnej starostlivosti rodičov spravidla neurčuje. V odôvodnených prípadoch však súd môže určiť i výživné, pri určení výživného potom prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča.


Klientom vypracujeme návrh na zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti a poskytneme komplexné poradenstvo a usmernenie, či je v ich prípade striedavá starostlivosť vhodná a možná.

Zastupujeme klientov i pri rokovaní s druhým rodičom, resp. jeho právnym zástupcom, ako aj v súdnom konaní.

* priemerná cena a čas vypracovania dokumentu od dodania podkladov klientom

CENA ZÁVISÍ OD OKOLNOSTÍ PRÍPADU, POSUDZUJEME INDIVIDUÁLNE.

Neváhajte nás kontaktovať. 

striedava starostlivost rozvodovy pravnik bratislava