Viazané živnosti – zoznam, zápis, podmienky

Aký je rozdiel medzi voľnou a viazanou živnosťou? Ktoré sú tzv. viazané živnosti? Aké sú extra povinnosti pri viazaných živnostiach? To všetko sa dozviete v našom článku.

Podnikanie – živnosť a živnostenské oprávnenie

Podnikanie začína výberom vhodných predmetov podnikateľskej činnosti a posúdením či sú splnené podmienky na prevádzkovanie živnosti pri ich registrácii. Pri každom druhu podnikateľskej činnosti zákon kladie iné podmienky a formálne požiadavky. Najjednoduchšie je registrovať voľné živnosti. Naopak, pri viazaných živnostiach sa vyžaduje splnenie dodatočných źákonných požiadaviek.

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené živnostenským zákonom (ďalej len „podnikateľ“).

V prípadoch niektorých podnikateľských aktivít nejde o živnosti, ale o osobitné formy podnikania, slobodné povolania a podobne –  zorientovať sa v tom pomôže zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov – živnostenský zákon, ktorý vymedzuje činnosti, ktoré nie sú živnosťami.

Živnosťou napr. nie je prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa s týmto prenájmom neposkytujú iné služby, iné než základné služby spojené s prenájmom.

Živnosťou nie je ani predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti fyzickými osobami a predaj lesných plodín, ani predaj ovocia, zeleniny a kvetov na trhovisku alebo tržnici v počte najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Živnosťou ďalej nie je množstvo osobitných činností, ktoré sa vykonávajú podľa osobitných zákonov – advokáti, lekári, úradní prekladatelia a tlmočníci a pod. – pozri § 3 živnostenského zákona.

Živnostenské oprávnenie

Živnostenské oprávnenie je teda potrebné ku skoro všetkým bežným podnikateľským činnostiam, okrem tých, pri ktorých nejde o živnosti (§ 3 a 4 živnostenského zákona) a je potrebné tak v prípade živnostníka i v prípade podnikania formou obchodnej spoločnosti.

Preukazom živnostenského oprávnenia je

 • osvedčenie o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie živností (ďalej len „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“); do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
 • výpis zo živnostenského registra.

Rozsah živnostenského oprávnenia (ďalej len „rozsah oprávnenia“) sa posudzuje podľa znenia predmetu podnikania s prihliadnutím na ustanovenia živnostenského zákona. Živnostenské oprávnenie zahŕňa aj oprávnenie na cestnú dopravu nákladu a osôb súvisiacu s vykonávaním živnosti.

Druhy živností podľa živnostenského zákona

Živnostenský zákon rozlišuje tri druhy živností, ktoré je možné prevádzkovať na území SR:

 • remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
 • viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
 • voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

Od predmetu podnikania, teda od toho, či činnosť spadá pod voľné živnosti alebo viazané či dokonca remeselné živnosti závisí, aké všetky podmienky bude potrebné splniť pre získanie živnostenského oprávnenia. Najjednoduchšie je registrovať voľnú živnosť, najkomplikovanejšie remeselnú živnosť.

Znenie a zaradenie jednotlivých živností možno vyhľadať v indikatívnom zozname Ministerstva vnútra SR. Nachádza sa aj priamo v živnostenskom zákone.

V živnostenskom zákone sú nasledovné prílohy:

 • Príloha č. 1 – remeselné živnosti
 • Príloha č. 2 – viazané živnosti
 • Príloha č. 3 – voľné živnosti – aktuálne v zákone táto príloha nie je – zoznam voľných živností je na webe ministerstva vnútra
 • Príloha č. 4 – činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou
zoznam remeselných živností v tabuľke

Obrázok č. 1: remeselné živnosti – kompletný zoznam

príklad viazaných živností tabuľka

Obrázok č. 2: príklad viazaných živností

Zoznam, príklad voľných živností tabuľka

Obrázok č. 3: príklad voľných živností

Príloha k zákonu - osobitné činnosti zoznam

Obrázok č. 4: Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou – kompletný zoznam

Podmienky prevádzkovania živnosti

Živnostenský zákon určuje dva typy podmienok, ktoré musia byť splnené pre živnostenské podnikanie:

 • všeobecné podmienky prevádzkovania živností
 • osobitné podmienky prevádzkovania živností

Osobitne sú uvedené tzv. negatívne podmienky prevádzkovania živností, teda vymedzenie ktoré osoby nemôžu prevádzkovať živnosť.

Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol zrušený konkurz, po dobu troch rokov po zrušení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Ak podnikateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, môže prevádzkovať živnosť najskôr po piatich rokoch od úplného vyporiadania jeho záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

Živnosť nemôže prevádzkovať ani osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, dokiaľ zákaz trvá.

Všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Za bezúhonného sa na účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.

U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba.

U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zahraničná právnická osoba.

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa živnostenského zákona alebo osobitných predpisov – aké vzdelanie sa požaduje pre jednotlivé predmety podnikania pozri ďalej v článku.

U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanovuje inak.

3 druhy živností

Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 a ich označenie nezodpovedá obsahu živností uvedených v týchto prílohách.

Pre prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj inú živnosť, ktorá nie je uvedená v zozname.

Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 zákona.

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona alebo ustanovená touto prílohou.

Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Vzdelanie ako osobitná podmienka pri viazanej živnosti

Voľné živnosti a viazané živnosti majú spoločné to, že pri oboch je potrené splniť ako všeobecné podmienky to isté. Bez ohľadu na to, o aký druh živnosti ide, je potrebné splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živností.

Odlišnosti sú v osobitných podmienkach prevádzkovania živnosti, tu pri viazaných živnostiach je potrebné konkrétne vzdelanie podľa toho, o akú činnosť pôjde – od osvedčenia o odbornej spôsobilosti, až po najvyššie univerzitné štúdiá v konkrétnom obore.

Napríklad vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky sa vyžaduje na podnikateľskú činnosť „inseminácia“.

Môže sa vyžadovať napr. aj oprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E, a to na podnikateľskú činnosť „Ničenie a zneškodňovanie výbušnín…“.

Napríklad na činnosť „Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta“ sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Na činnosť „Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta“ sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Na činnosť „Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo Prekladateľské a tlmočnícke služby“, mimo činnosti úradných prekladateľov a tlmočníkov (ktorí podnikajú podľa osobitného zákona) sa vyžaduje – dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo
– preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť.

Príklad z tabuľky zo zákona
Výňatok z tabuľky zoznamu - živnosti

Obrázok č. 5: príklady viazaných živností

Zodpovedný zástupca ako osobitná podmienka pri viazanej živnosti

Pri viazaných živnostiach (tiež pri remeselných živnostiach) musí podnikateľ ustanoviť zodpovedného zástupcu pre konkrétny predmet podnikania. Ide o podstatnú povinnosť navyše, v porovnaní s voľnými živnosťami.

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide o obec, jej starosta.

Zákon ustanovuje na osobu zodpovedného zástupcu niekoľko nasledovných požiadaviek:

 • Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.
 • Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt podľa osobitného predpisu.
 • Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby. Zodpovedným zástupcom fyzickej osoby ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie, a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.
 • Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.
 • Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. Ukončenie výkonu svojej funkcie môže živnostenskému úradu oznámiť aj zodpovedný zástupca. Ak zodpovedný zástupca oznámi živnostenskému úradu odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu, musí súčasne preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa.
 • Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí. Toto ustanovenie sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.

Ohlásenie viazanej živnosti

Ohlásenie živnosti možno uskutočniť prostredníctvom príslušného tlačiva spolu s potrebnými prílohami osobne alebo v zastúpení na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania, resp. elektronickou formou (ktorá šetrí čas a peniaze) cez portál slovensko.sk.

K ohláseniu živnosti sa prikladajú nasledovné prílohy:

 • výpis z registra trestov – ak ide o cudzinca
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť – tento sa vyžaduje práve pre viazané živnosti (nie je potrebné pri voľných živnostiach)
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie – toto sa vyžaduje práve pre viazané živnosti (nie je potrebné pri voľných živnostiach)
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je miestom podnikania
 • doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená, ak ohlasuje živnosť právnická osoba  
 • doklady potrebné na zápis do obchodného registra, ak sa spolu s ohlásením živnosti predkladá aj návrh na zápis do obchodného registra
 • ďalšie doklady podľa konkrétneho prípadu, predmetu podnikania

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení bude vydané najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletné.

Pokojne sa nechajte zastúpiť pri ohlásení živnosti, naša advokátska kancelária poskytuje komplexné zastrešenie procesu založenia živnosti, vrátane prípadného súvisiaceho právneho poradenstva a právnych služieb:

 • pomoc pri výbere predmetov podnikania
 • založenie živnosti – voľné, viazané a remeselné živnosti
 • zastúpenie pred živnostenským úradom
 • príprava dokumentov pre vydanie živnostenských alebo iných podnikateľských oprávnení
 • podania na obchodný register
 • registrácia na daňovom úrade
 • registrácia v sociálnej poisťovni
 • registrácia v zdravotnej poisťovni
 • pridelenie IČO
Viazané živnosti: zoznam, registrácia, podmienky podnikania - logo Kosnáčová

Pridaj komentár