Založenie živnosti – ako získať oprávnenie na podnikanie

Začiatok podnikania je spojený s rozhodovaním sa pre vhodnú právnu formu podnikania – osoba môže podnikať najčastejšie ako živnostník alebo si založí obchodnú spoločnosť.

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

V prípadoch niektorých podnikateľských nápadov nejde o živnosti, ale o osobitné formy podnikania, slobodné povolania a podobne –  zorientovať sa v tom pomôže zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov – živnostenský zákon, ktorý vymedzuje činnosti, ktoré nie sú živnosťami.

Živnostenské oprávnenie je potrebné v prípade živnostníka i v prípade podnikania formou obchodnej spoločnosti. Vybavenie živnostenského oprávnenia začína výberom vhodných predmetov podnikateľskej činnosti a posúdením či sú splnené podmienky na prevádzkovanie živnosti.

Živnostenský zákon rozlišuje tri druhy živností, ktoré je možné prevádzkovať na území SR:

 • remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
 • viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
 • voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

Od predmetu podnikania, teda od toho, či činnosť spadá pod voľné živnosti alebo viazané či dokonca remeselné živnosti závisí, aké všetky podmienky bude potrebné splniť pre získanie živnostenského oprávnenia. Znenie a zaradenie jednotlivých živností možno vyhľadať v indikatívnom zozname Ministerstva vnútra SR.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Za bezúhonného sa na účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj právnická osoba. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zahraničná právnická osoba.

Ohlásenie živnosti možno uskutočniť prostredníctvom príslušného tlačiva spolu s potrebnými prílohami osobne alebo v zastúpení našou advokátskou kanceláriou na miestne príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania alebo aj elektronickou formou, ktorá šetrí čas a peniaze.

K ohláseniu živnosti sa prikladajú nasledovné prílohy:

 • výpis z registra trestov – ak ide o cudzinca
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak ohlasuje remeselnú alebo viazanú živnosť
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie – iba v niektorých prípadoch
 • doklad preukazujúci oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je miestom podnikania
 • doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená, ak ohlasuje živnosť právnická osoba  
 • doklady potrebné na zápis do obchodného registra, ak sa spolu s ohlásením živnosti predkladá aj návrh na zápis do obchodného registra
 • ďalšie odklady podľa konkrétneho prípadu

Nechajte sa zastúpiť pri ohlásení živnosti, naša advokátska kancelária poskytuje komplexné zastrešenie procesu založenia živnosti, vrátane prípadného súvisiaceho právneho poradenstva a právnych služieb:

 • pomoc pri výbere predmetu podnikania
 • založenie živnosti – voľné, viazané a remeselné živnosti
 • zastúpenie pred živnostenským úradom
 • príprava dokumentov pre vydanie živnostenských alebo iných podnikateľských oprávnení
 • registrácia na daňovom úrade
 • registrácia v sociálnej poisťovni
 • registrácia v zdravotnej poisťovni
 • pridelenie IČO

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení bude vydané najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy je ohlásenie kompletné.

Pridaj komentár