• komplexné zastúpenie klienta v procese vymáhania pohľadávok
 • služba overenie dlžníka
 • sprostredkovane komunikácia s dlžníkom
 • predžalobná výzva a komunikácia s protistranou
 • právne analýzy
 • vypracovanie žaloby o zaplatenie, návrhu na vydanie platobného rozkazu
 • vypracovanie vyjadrení a iných podaní na súd
 • zastupovanie v konaní pred súdom
 • dohoda o urovnaní s dlžníkom
 • príprava splátkového kalendára
 • transakcie s pohľadávkami – započítanie, postúpenie, zabezpečenie
 • spolupráca s exekútormi alebo správcami v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní
 • európsky platobný rozkaz
 • vymáhanie pohľadávok v Európe podľa práva EÚ

Zastupovanie klienta pri vymáhaní pohľadávok môže prebehnúť rýchlo a jednoducho, často postačí jedna osobná návšteva, alebo on-line stretnutie – komunikujeme plne aj na diaľku; a poskytujeme on-line právne služby, prostredníctvom Skype, Viber, WhatsApp a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Na prípravu predžalobnej výzvy či žaloby podľa okolností postačí i jedna konzultácia.

Objednajte si u nás konzultáciu na osobnom stretnutí alebo online cez Skype / Viber / WhatsApp.

Samotnú žalobu pripravíme do troch dní od obdržania potrebných podkladov od klienta.

Vec s klientom odkonzultujeme, zozbierame potrebné poklady a následne žalobu spracujeme tak, aby bolo možné vymôcť dlh čo najrýchlejšie a zastrešíme i zastúpenie na súde, ak to bude potrebné. Pred podaním žaloby však vždy zhodnotíme vymožiteľnosť pohľadávky.

V posledných rokoch sa stále častejšie stretávame aj s cezhraničným vymáhaním pohľadávok, najmä prostredníctvom konania o európskom platobnom rozkaze. V prípade potreby zanalyzujeme právnu situáciu klienta, vyhodnotíme najvhodnejší postup ohľadne vymoženia pohľadávky, poučíme klienta o tom, koľko bude celý proces trvať a koľko to bude stáť, aby mal klient dostatočné informácie.

Klientom chceme vždy celý proces čo najviac zjednodušiť, všetku prácu odvedieme my.

Pri súdnom vymáhaní sa platí súdny poplatok vo výške 6 % z vymáhanej sumy, v upomínacom konaní je jeho výška 3 % z vymáhanej pohľadávky. Pre účely výpočtu súdneho poplatku sa do celkovej výšky dlhu nezapočítava príslušenstvo (napr. úroky z omeškania). Po úspešnom vymožení dlhu sa klientovi vráti zaplatený súdny poplatok a rovnako mu súd prizná náhradu trov právneho zastupovania.

Snažíme sa minimalizovať výdavky klienta na právne služby, komunikovať efektívne a šetriť náklady. 

Kontaktujte nás s Vašou záležitosťou. Po zadaní požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a rozhodnete sa sami.

vymahanie pohladavky dlhu zaloba advokat bratislava