• vypracovanie návrhu na začatie konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, o určenie výživného
 • zastupovanie v konaní o určenie výživného
 • vypracovanie rodičovskej dohody o úprave výživného
 • rozvod manželstva a úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • určenie výživného neodkladným opatrením
 • zvýšenie výživného
 • zníženie výživného
 • zmena súdneho rozhodnutia v prípade zmeny pomerov
 • konzultácie a právne rady v otázkach výživného na deti
 • vymáhanie výživného – vymáhanie dlžného výživného, náhradné výživné
 • právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Základným prameňom rodinného práva je zákon č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine, práve v ňom sa nachádza právna úprava vyživovacej povinnosti rodičov.

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je ich zákonnou povinnosťou, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Pojem výživné alebo alimenty nemá svoju definíciu v zákone o rodine, avšak je možné ho odvodiť z početnej rozhodovacej praxe súdov. Ide o zabezpečovanie a úhradu osobných potrieb osôb, ktoré sú v príbuzenskom alebo v inom rodinnom vzťahu. Rodičia môžu o výživnom uzavrieť i rodičovskú dohodu. V súdnom konaní sa o výživnom sa rozhoduje buď samostatne, alebo v rámci rozvodového konania, či iného konania v rodinných veciach.

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť aspoň v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.

Pri určení výživného súd prihliadne na odôvodnené pomery oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Súd prihliada napr. aj na to, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu, rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktorý povinný na seba berie.

Pomery v rodine sa môžu časom zmeniť, v takom prípade možno podať návrh na zvýšenie výživného alebo zníženie výživného. Pri zmene pomerov sa prihliada na vývoj životných nákladov. Zmena pomerov môže byť odôvodnená buď subjektívnymi okolnosťami na strane oprávneného či povinného alebo objektívnymi okolnosťami, napríklad vývojom životných nákladov. Súd je povinný podrobne skúmať okolnosti, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného. Ak rodič výživné neplatí podľa súdneho rozhodnutia, možno platenie výživného vymáhať, resp. požiadať o náhradné výživné.

V rámci týchto konaní je obzvlášť potrebné ovládať aktuálnu judikatúru, poznať rozhodovaciu prax súdov, preto sa v našej advokátskej kancelárii špecializovanej na rodinné právo pravidelne venujeme prieskumu aktuálnej judikatúry.

V rámci zákonnej úpravy vyživovacej povinnosti netreba zabúdať na to, že nejde iba o výživné na maloleté deti, ale aj plnoleté deti a ďalšie osoby. Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Zákon o rodine upravuje aj nasledovné vyživovacie povinnosti medzi členmi rodiny:

 • vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
 • vyživovacia povinnosť detí k rodičom
 • vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými
 • vyživovacia povinnosť medzi manželmi
 • príspevok na výživu rozvedeného manžela
 • príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke

Na prípravu návrhu na začatie konania postačí často iba jedna konzultácia (táto môže byť osobne v kancelárii alebo online konzultácia cez Skype, Viber, WhatsApp) a samotný návrh pripravíme do troch dní od obdržania potrebných podkladov od klienta.

Poskytujeme konzultácie, komplexné právne poradenstvo a právne služby vo všetkých oblastiach rodinného práva a otázkach výživného na dieťa a celkovo vo veciach starostlivosti o maloletých.

* priemerná cena a čas vypracovania dokumentu od dodania podkladov klientom

CENA ZÁVISÍ OD OKOLNOSTÍ PRÍPADU, POSUDZUJEME INDIVIDUÁLNE.

Neváhajte nás kontaktovať. 

vyzivne rodicovske povinnosti rozvodovy pravnik bratislava