Zamestnancom a zamestnankyniam patria práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo nepriamej diskriminácie.
 

Fyzické osoby majú právo:

 • na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania,
 • na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a
 • na ochranu proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.

V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. 

Každý má podľa zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou a môže sa domáhať svojich práv na súde žalobou, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. 

V oblasti pracovného práva poskytujeme konzultácie zamestnávateľom, odborovým orgánom aj zamestnancom, poskytujeme právne rady a najmä právne služby k jednotlivým inštitútom pracovného práva, vrátane problematiky rôznych foriem a intenzity diskriminácie na pracovisku:

 • diskriminácia na pracovisku – práva zamestnancov a povinnosti zamestnávateľov
 • diskriminácia pri vstupnom pohovore do zamestnania a peňažná náhrada
 • diskriminácia žien z dôvodu pohlavia
 • rovnosť zamestnancov v odmeňovaní
 • zásada rovnakého zaobchádzania v pracovných vzťahoch
 • sťažnosť zamestnávateľovi v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania
 • právne analýzy v otázkach diskriminácie, antidiskriminačné spory
 • poradenstvo pred začatím súdneho konania
 • podnety a sťažnosti na úrady, na dozorné orgány
 • vypracovanie žaloby proti diskriminácii– antidiskriminačnej žaloby
  pre porušenie zásady rovnakého zaobchádzania
 • vypracovanie žaloby o ochranu osobnosti
 • príprava stratégie v konaní 
 • zastupovanie pri mimosúdnom riešení sporov a zastupovanie v súdnom konaní
 • individuálne pracovnoprávne spory– spory s ochranou slabšej strany
 • námietky v konaní, vyjadrenia, sťažnosti, návrhy v konaní
 • vypracovanie odvolania, dovolania, Ústavnej sťažnosti, sťažnosti na ESĽP
 • vypracovanie oznámenia priestupku a zastupovanie v priestupkovom konaní
 • podanie trestného oznámenia a zastupovanie v trestnom konaní
 • poradenstvo pre rodičov s maloletými deťmi
 • poradenstvo pre maloletých zamestnancov
 • kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • poradenstvo v pracovnom práve
 • online konzultácie v pracovnom práve
 • osobitné právne služby podľa požiadaviek klienta

Pokojne nás kontaktujte či už hľadáte odpovede na čiastkové konkrétne otázky, alebo potrebujete usmerniť či nájsť možnosti riešenia svojej životnej situácie. V prípade záujmu zastrešíme Vaše potreby podľa individuálnych požiadaviek, vrátane zastúpenia pred súdnymi či inými orgánmi.

Po zadaní požiadavky / Vašej otázky Vám zašleme CENOVÚ PONUKU a rozhodnete sa sami.