• zásahy do práva na ochranu osobnosti
 • príprava žaloby o ochranu osobnosti
 • zastupovanie na súde v spore o ochranu osobnosti
 • uplatnenie náhrady nemajetkovej ujmy
 • ohováranie osoby a možnosti právnej ochrany
 • uplatňovanie nárokov na ochranu dobrého mena
 • poškodenie povesti osoby
 • ochrana osobnosti pri zneužití fotografií
 • nepravdivé údaje v médiách
 • odvysielanie nepravdivých údajov o osobe
 • zákonné licencie
 • mediálne právo a ochrana osobnosti
 • postmortálna ochrana osobnosti
 • priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
 • trestnoprávne aspekty ochrany osobnosti
 • podanie trestného oznámenia a zastupovanie v trestnom konaní
 • individuálne pracovnoprávne spory
 • antidiskriminačné spory
 • ústavná sťažnosť
 • sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva – ESĽP
 • ďalšie služby podľa špecifickej požiadavky klienta

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Neoprávnené zásahy do práva na ochranu osobnosti môžu byť posúdené ako priestupok, zásah do práva na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka a v niektorých prípadoch aj ako trestný čin. 

Podľa občianskeho zákonníka každý človek má právo sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Niekedy má tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Ochranu subjektívnych práv možno vymáhať súdnou cestou, ak sú dané nasledovné podmienky uplatnenia práva na ochranu:

 • skutočnosť, že došlo k neoprávnenému zásahu do osobnosti človeka,
 • neoprávnený zásah musel byť objektívne spôsobilý privodiť ujmu,
 • ide o ujmu na právach ustanovených v § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka.

 

V žalobe o ochranu osobnosti možno uplatniť na súde nasledovné:

 • upustenie od neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti – tzv. negatórna žaloba
 • odstránenie následkov zásahov – tzv. reštitučná žaloba
 • poskytnutie primeraného zadosťučinenia – tzv. satisfakčná žaloba
 • náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak by sa nezdalo postačujúce primerané zadosťučinenie
 • náhradu škody

Tieto právne prostriedky ochrany možno uplatniť spolu alebo samostatne.

Poplatok za podanie žaloby na ochranu osobnosti je 66 €, ak sa žiada aj nemajetková ujma, tam je poplatok 66 € a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy.

Po smrti fyzickej osoby sa môžu nárokov z ochrany osobnosti domáhať aj najbližší rodinní príslušníci zomrelého – postmortálna ochrana.

Po celý čas priebehu súdneho konania sme oporou klientovi, pozorne počúvame potreby a vnímame ciele klienta, pričom v súdnom či inom konaní konáme vždy v jeho záujme.

Vo všetkých fázach konania kladieme dôraz najmä na presvedčivú právnu argumentáciu. Riadime sa heslom „ľudskou rečou voči klientom, právnou argumentáciou voči orgánom.“

Škála zásahov do osobnosti človeka je široká. Poskytujeme právne služby v ochrane osobnosti človeka v rôznych situáciách ako pri susedských sporoch, ohováraní, diskriminácii, pri poškodení dobrého mena či dobrej povesti.

Uplatňujeme nároky klientov na ochranu osobnosti nielen podľa občianskeho práva, ale aj podľa mediálneho práva, pracovnoprávnych predpisov, v priestupkovom a trestnom konaní.

Nechajte si poradiť so svojim problémom našou advokátskou kanceláriou. Po zadaní požiadavky Vám zašleme cenovú ponuku a rozhodnete sa sami.