Obmedzenie svojprávnosti alkoholika a konanie o spôsobilosti

Podľa aktuálne platného právneho poriadku nie je možné osobu pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, možno iba obmedziť jej spôsobilosť na konkrétne právne úkony. Obmedzenie sa môže týkať len úkonov súkromného práva.

Osobe, ktorá trpí vážnou duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo alkoholikovi nadmerne požívajúcemu alkoholické nápoje, iné omamné látky či drogy možno na návrh obmedziť spôsobilosť na právne úkony, teda najmä nebudú úkony tejto osoby platné – napr. zmluvy, závety, pôžičky či darovania.

Dotyčnej osobe bude ustanovený opatrovník, a to priamo v rozhodnutí, ktorým bude obmedzená spôsobilosť na presne vymenované právne úkony tejto osoby – všetko závisí od individuálnych okolností prípadu. Súd môže rozhodnúť aj opačne – vymenuje, na ktoré právne úkony je ešte konkrétna osoba spôsobilá.

Typické bývajú konania o obmedzení spôsobilosti starým ľuďom trpiacim demenciou. Nie sú výnimočné ani konania týkajúce sa psychiatrických pacientov, trpiacich napr. schizofréniou. Osobitnú skupinu tvoria alkoholici – najčastejšie rodinní príslušníci podajú návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Konanie o spôsobilosti na právne úkony

Spôsobilosť na právne úkony je „spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti.

V zmysle ust. § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka platí nasledovné: „Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.“

V konaní o spôsobilosti na právne úkony súd rozhoduje o:

 • obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony,
 • zmene obmedzenia spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony,
 • navrátení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony.

Súd pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti zmení alebo zruší, ak sa zmenia alebo ak odpadnú dôvody, ktoré k nim viedli.

Návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Návrh na začatie konania môže podať blízka osoba, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ sociálnych služieb alebo ten, kto má na veci právny záujem. Návrh na začatie konania môže podať aj ten, o koho spôsobilosti sa má konať.

Návrh musí obsahovať zákonom vymedzené náležitosti, ktoré sa líšia podľa toho, kto podáva návrh. Napríklad, ak návrh na začatie konania podáva ten, kto má na veci právny záujem, je náležitosťou návrhu aj opísanie skutočností odôvodňujúcich oprávnenie na podanie návrhu. Vo všeobecnosti musí návrh obsahovať všeobecné náležitosti podania a osobitné náležitosti akými sú opísanie skutočností odôvodňujúcich zásah do spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, zdôvodnenie, že iné menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné, opísanie osobného stavu osoby, jej zdravotného stavu, opísať ujmy, ktoré hrozia a pod.

Poplatok za konanie

Konanie je oslobodené od súdneho poplatku. Trovy dôkazov platí štát. Ten, kto však podá zjavne bezdôvodný návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony, je povinný nahradiť ujmu, ktorá vznikla osobe, o ktorej spôsobilosti sa konalo, jej zástupcovi alebo štátu.

Príslušný súd

Na konanie o spôsobilosti na právne úkony je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má bydlisko ten, o koho spôsobilosti sa koná.

Účastníci konania

Účastníkmi konania o spôsobilosti na právne úkony sú navrhovateľ a ten, o koho spôsobilosti na právne úkony sa koná. Blízka osoba alebo ten, kto osvedčí právny záujem, môže navrhnúť, aby ho súd pribral ako účastníka do konania. Osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, môže požiadať, aby sa zúčastňoval konania jej dôverník, ktorý nie je jej zástupcom.

Dokazovanie v konaní o spôsobilosti na právne úkony

V konaní o obmedzenie spôsobilosti duševne chorej osoby alebo alkoholika bude potrebné preukázať najmä nasledovné skutočnosti:

 • že daná osoba trpí duševnou poruchou / nadmerným požívaním alkoholických látok
 • duševná porucha, resp. nadmerné požívanie alkoholu nie je len prechodný stav (alkoholik trpí syndrómom závislosti na alkohole)
 • či sú tieto skutočnosti takej intenzity, že napĺňajú predpoklady pre zásah do spôsobilosti – vydanie rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony – teda že kvôli tomuto stavu nie je osoba spôsobilá na konkrétne právne úkony
 • že iné, menej obmedzujúce opatrenia nie sú možné 

Obmedzenie spôsobilosti treba považovať za tzv. ultima ratio riešenia situácie danej osoby a preferovať je potrebné iné opatrenia, ako napr. starostlivosť blízkej osoby. Podľa jedného z často citovaných súdnych rozhodnutí platí: „Samotné zistenie, že človek trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodnou, nestačí na zbavenie spôsobilosti na právne úkony. Z ust. § 10 ods. 1, ods. 2 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne úkony. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov, či jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí. Zbavenie človeka spôsobilosti na právne úkony (jeho právna smrť) je prostriedkom ultima ratio, t. j. možno k nemu pristúpiť až vtedy, ak sa všetky – menej represívne prostriedky (napr. trestného práva, správneho práva či „iba“ ich obmedzenia) nedajú použiť, resp. sa stanú neúčinnými.“

Súd sa v procese dokazovania zameria na zisťovanie skutkových okolností o bežnom živote danej osoby, o spôsobe vedenia jej domácnosti, spôsobilosti hospodáriť s majetkom. Dokazovanie sa bude vykonávať najmä výsluchom svedkov (rodinní príslušníci, priatelia, lekári, opatrovatelia, znalec). Súd si musí zhodnotiť, do akej miery si vie osoba zabezpečiť veci sama. Lekárske správy, často i prepúšťacie správy z hospitalizovania v nemocnici sú základom v rámci dôkazných prostriedkov.

Čo sa týka samotnej osoby, ktorej spôsobilosť má byť obmedzená, túto súd vypočuje, alebo iba „vzhliadne“, a to podľa jej aktuálneho stavu.

Znalecké dokazovanie

Zásadný význam v procese dokazovania má znalecké dokazovanie. Súd musí obligatórne ustanoviť a vyslúchnuť znalca. Na návrh znalca môže súd nariadiť, aby osoba, o ktorej spôsobilosti sa koná, bola najviac na štyri týždne umiestnená v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak je to nevyhnutne potrebné na vyšetrenie jej zdravotného stavu. Naopak, od znaleckého dokazovania možno upustiť, ak súd na zistenie skutočného stavu veci považuje za postačujúce vyslúchnuť ošetrujúceho lekára.

Pozor, súd nie je názorom znalca viazaný. Súd musí vychádzať zo skutkových zistení nielen na základe posudku znalca, ale tiež v súvislosti s ostatnými výsledkami dokazovania.

Obmedzenie svojprávnosti alkoholika

Obmedziť spôsobilosť možno osobe trpiacej schizofréniou, demenciou, drogovo závislým osobám či nenapraviteľným alkoholikom – osobe nadmerne požívajúcej alkoholické nápoje, osobe trpiacej syndrómom závislosti od alkoholu.

Alkoholizmus sa považuje za duševnú poruchu. Za nadmerné požívanie alkoholických nápojov sa považuje trvajúci stav. Vyššie uvedené dôvody sú prvou podmienkou pre rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Druhou podmienkou je, že tieto skutočnosti majú príčinný vzťah k tomu, že fyzická osoba nemôže pre ne robiť určité právne úkony. Pre obmedzenie spôsobilosti na právne úkony pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok je potrebná určitá trvalosť zníženej schopnosti robiť právne úkony. Ak by bol právny úkon urobený v okamžitom stave alkoholického opojenia bol by neplatný tak, ako môže byť neplatný právny úkon ktorejkoľvek inej osoby.

Kľúčovým bude znalecký posudok, v ktorom znalec odpovie na súdom kladené otázky. Súd sa zvykne pýtať znalca napríklad tieto otázky:

 • Možno konzumáciu alkoholu danou osobou považovať za nadmerné požívanie alkoholických nápojov?
 • Trpí daná osoba v súvislosti s uvedeným duševnou poruchou? Ak áno o akú duševnú poruchu sa jedná a odkedy ňou trpí? Ide o poruchu trvalého alebo prechodného charakteru?
 • Je daná osoba schopná posúdiť význam svojho konania? Uvedomuje si následky svojho konania, ktoré je ovplyvnené konzumáciou alkoholu?
  Ohrozuje požívaním alkoholických nápojov svoj život a zdravie?
 • Je schopná rozhodovať o svojom zdravotnom stave sama? Sú jej rozhodnutia o jej zdravotnom stave pre ňu priaznivé a smerujú k ochrane jej osobnosti, alebo majú naopak – negatívny vplyv?
 • Je možné v budúcnosti predpokladať prognózu v liečení jej závislosti, prípadné zlepšenie zdravotného stavu- duševnej choroby (ak nejakou trpí?)
 • Môže mať navrhované obmedzenie spôsobilosti na právne úkony namiesto ochrany jej zdravia a osobnosti práve opačný vplyv a teda negatívne ovplyvniť jej zdravie, osobnosť i konzumáciu  alkoholu? Môže to vplývať na zvýšenú konzumáciu alkoholu, prípadne mať iné devastačné účinky vzhľadom na jej psychiku a jej zdravotný stav?

Rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti

Ak súd rozhodne o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, musí vo výroku rozsudku vymedziť rozsah, v akom spôsobilosť osoby na právne úkony obmedzil, a ustanoví jej opatrovníka.

Vo výroku rozhodnutia súd uvedie, na ktoré právne úkony nie je fyzická osoba spôsobilá (negatívny výpočet) alebo na ktoré právne úkony je fyzická osoba spôsobilá (pozitívny výpočet). Právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony má konštitutívne účinky. Okamihom právoplatnosti takéhoto rozhodnutia sa mení postavenie fyzickej osoby tak, že nie je sčasti spôsobilá nadobúdať svojimi úkonmi práva a povinnosti.

Súd rozsudok okrem zákonného zástupcu alebo procesného opatrovníka doručí aj osobe, o ktorej spôsobilosti rozhodol. Súd tiež zabezpečí uloženie rozsudku o spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín.

Opatrovník osoby s obmedzenou spôsobilosťou

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony je spojené s konaním o ustanovení opatrovníka. Tento bude vykonávať za osobu s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony všetky úkony, na ktoré nie je táto osoba spôsobilá samostatne. Na nakladanie s majetkom nad rámec bežných vecí je potrebné schválenie súdu. Konanie o opatrovníctve možno viesť i samostatne, niekedy podľa okolností nie je potrebné obmedziť spôsobilosť, ale postačí ustanovenie opatrovníka (blízkej osoby), ktorý bude danú osobu zastupovať v rozsahu vybraných právnych úkonov, najmä bude zabezpečovať zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

Opatrovník bude povinný podávať súdu pravidelné správy o výkone funkcie opatrovníka, resp. aj o nakladaní s majetkom osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.

obmedzenie svojprávnosti alkoholika logo advokát

Pridaj komentár