• úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom
 • obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom – ako postupovať
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa zákona o rodine
 • vypracovanie návrhu na začatie konania o určení styku maloletého dieťaťa s rodičom, o osobnej starostlivosti o dieťa  
 • Návrh na určenie styku rodiča s maloletými deťmi
 • zastupovanie v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností
 • vypracovanie podaní v rodinných veciach, návrh na začatie konania, vyjadrenie, odvolanie, a iné podania
 • vypracovanie dohôd rodičov podľa zákona o rodine, najmä vypracovanie rodičovskej dohody o úprave styku k maloletým deťom
 • neodkladné opatrenia – maloleté deti
 • vypracovanie návrhu na úpravu styku počas letných prázdnin
 • rozchod rodičov a úprava zverenia detí do osobnej starostlivosti
 • striedavá osobná starostlivosť – komplexné právne služby 
 • zmena súdneho rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa
 • úprava styku starých rodičov a iných rodinných príslušníkov s dieťaťom
 • zverenie maloletého dieťaťa starému rodičovi 
 • náhradná osobná starostlivosť
 • právne rady v otázkach zverenia maloletého dieťaťa
 • ďalšie služby podľa špecifickej požiadavky klienta.

      ŠPECIALIZUJEME  SA  NA  RODINNÉ  PRÁVO  A  RODINNOPRÁVNE  KONANIA,  SLUŽBY  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.


Keď sa rozvádzajú rodičia maloletého dieťaťa, s rozvodovým konaním je vždy spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Súčasťou rodičovských práv je aj právo na styk s maloletým dieťaťom – právo toho rodiča, ktorému nebude dieťa zverené do starostlivosti.

V rámci rozvodového konania sa rodičia môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom. Ak sa tak stane ešte pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo, dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd aj tak podľa zákona musí upraviť styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode. Súd neurčí styk s rodičom iba vtedy, ak rodičia úpravu styku vyslovene žiadajú neupraviť.

Súd pri rozhodovaní o mieste a čase kontaktov rodiča s dieťaťom dbá na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi a ďalšie práva podľa Zákona o rodine.

Súdom určený styk rodiča s dieťaťom možno neskôr zmeniť. Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

Právo styku s maloletým dieťaťom sa netýka iba rodiča, ale aj ďalších rodinných príslušníkov.

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami.

Občiansky zákonník vymenúva osoby, ktoré môžu žiadať v súdnom konaní styk s maloletým dieťaťom. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

V určitých prípadoch dokonca môžu žiadať blízki rodinní príslušníci aj zveriť maloleté dieťa do svojej osobnej starostlivosti. Najčastejšie sú takto deti v starostlivosti svojej babky či tety.

* priemerná cena a čas vypracovania dokumentu od dodania podkladov klientom

CENA ZÁVISÍ OD OKOLNOSTÍ PRÍPADU, POSUDZUJEME INDIVIDUÁLNE.

Neváhajte nás kontaktovať. 

uprava styku s dietatom rodinny pravnik bratislava