• riešenie právnych problémov rodín: manželstvo s cudzincom / dieťa s cudzincom a bez sobáša
 • rozchod s príslušníkom cudzej krajiny – ako upraviť starostlivosť o spoločné dieťa
 • medzinárodný rozvod – rozvod s cudzincom
 • vypracovanie návrhu na začatie konania o osobnej starostlivosti o dieťa  
 • zastupovanie v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností, v konaní o určenie výživného, konaní o určenie otcovstva, o zapretie otcovstva
 • vypracovanie všetkých druhov podaní v rodinných veciach, návrh na začatie konania, vyjadrenie, odvolanie, a iné podania
 • vypracovanie rodičovskej dohody
 • dieťa zo zmiešanej rodiny a úprava pomerov k maloletým deťom z dvojjazyčných rodín
 • presťahovanie sa s maloletým dieťaťom – zmena pobytu dieťaťa
 • obvyklý pobyt maloletého dieťaťa a právne aspekty
 • výživné z cudziny – ak je druhý rodič príslušník cudzieho štátu
 • ústavná sťažnosť, sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu
 • úprava rodičovských práv a pomerov k maloletým deťom

      PRÁVNE  SLUŽBY  V  EURÓPSKOM,  MEDZINÁRODNOM  A  RODINNOM  PRÁVE  POSKYTUJEME  NA  ÚZEMÍ  CELEJ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY.  NA  RODINNÉ  PRÁVO  SA  OSOBITNE  ŠPECIALIZUJEME. 


V našej advokátskej kancelárii sme zvyknutí riešiť rodinné záležitostí dvojjazyčných rodín a v prospech klientov aktívne využívame skúsenosti a vedomosti z oblasti práva EÚ a medzinárodného práva. Poskytujeme právne poradenstvo v európskom práve a právne služby pri riešení právnych vzťahov medzi našimi občanmi a príslušníkmi iných štátov.

Manželstvo s cudzincom z členského štátu EÚ či sobáš s cudzincom z tretej krajiny nie je dnes už ničím ojedinelým. 

S manželstvom s cudzincom či výchovou spoločných detí súvisia niekedy žiaľ i nezhody a prípadné rozchody či rozvody manželov. Keď sa manželia, príslušníci rôznych štátov rozvádzajú alebo keď sú vedené rodinnoprávne konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, ktorého jeden z rodičov je občanom cudzieho štátu, ide o tzv. právne vzťahy s cudzím prvkom. Právne aspekty týchto rodinnoprávnych vzťahov sú špecifické a riadia sa nielen zákonom o rodine, ale aj ďalšími právnymi predpismi:

 • zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
 • nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000
 • a ďalšími

O výchove a starostlivosti o deti sa aj cudzojazyčné páry majú dohodnúť predovšetkým sami v rodičovskej dohode. V prípadoch, že sa rodičia nedohodnú, je potrebné súdnou cestou rozhodnúť o výživnom na maloleté dieťa, upraviť výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu, určiť styk maloletého dieťaťa s druhým rodičom, prípadne i styk príbuzných s dieťaťom, podľa každého prípadu sa vyskytnú iné otázky, ktoré je nutné riešiť právnou cestou, na súde. Pribúda aj prípadov rodičovských únosov maloletých detí za hranice SR rodičom alebo opačných situácií, kedy občan Slovenskej republiky sa bez súhlasu druhého rodiča presťahuje s dieťaťom zo zahraničia naspäť na Slovensko.

Nechajte si poradiť zo strany našej advokátskej kancelárie.

Poradenstvo a vypracovanie dokumentov poskytujeme aj v anglickom jazyku.

Po zadaní požiadavky Vám k navrhovanej službe zašleme cenovú ponuku a odkomunikujeme potrebné náležitosti k právnej službe. 

rodinne-pravo-advokat-bratislava-rodina-s-cudzincom